Skip to Main Content

Tutkimusaineistojen hallinta: Sopimukset ja oikeudet

Aineistoista sopiminen ja sopimukset

Tutkimusta tehtäessä tulee aina sopia aineistojen käyttöoikeuksista, omistajuudesta, vastuunjaosta, henkilötietojen käsittelystä sekä arkaluontoisten aineistojen hallinnasta jo ennen aineiston keruun aloittamista. Näin varmistetaan ja selkeytetään tutkijoiden käyttöoikeudet aineistoihin. Jos dataan liittyviin oikeuksiin liittyviä asioita ei ole otettu huomioon tarpeeksi ajoissa, datan jakaminen ja avaaminen eivät välttämättä onnistu. Aineistoista, tutkijoiden oikeuksista, vastuista ja velvollisuuksista sopiminen on myös osa hyvää tieteellistä käytäntöä. Lisäksi tutkimuksen rahoittajilla voi olla rahoitusehdoissaan edellytyksiä sopimuksiin, oikeuksiin ja omistajuuteen liittyen.

Sopimustutkimuksessa eli ulkopuolisella rahoituksella (mm. Horizon Europe, Suomen Akatemia, Business Finland, yritysten rahoittamat hankkeet) tehtävässä tutkimuksessa syntyvien tulosten oikeuksista voidaan sopia oikeuksiensiirtosopimuksella. Tampereen yliopiston immateriaalioikeussäännön mukaisesti oikeudet sopimustutkimuksen tuloksiin kuuluvat ensisijaisesti korkeakouluyhteisölle. Oikeuksiensiirron laajuus määrittyy ulkopuolista rahoitusta koskevien sopimusten ja sitoumusten perusteella. Mikäli tutkija haluaa käyttää itse omistamaansa tai kolmansien osapuolten omistamaa aineistoa, tulee sen käyttämisestä sopia etukäteen. OIkeuksiensiirtosopimus allekirjoitetaan tyypillisesti työsuhteen alkaessa, mutta viimeistään silloin kun työskentely sopimustutkimusprojektissa alkaa.

Avoin tutkimus on tutkimusta, jota tehdään palvelussuhteessa ilman ulkopuolista rahoitusta. Avoimessa tutkimuksessa syntyvät tulokset kuuluvat immateriaalioikeussäännön mukaisesti työntekijälle itselleen.

Aineistoista sopiminen

Aineistoista sopiminen korostuu tutkimushankkeissa. Hankkeen vastuullisen johtajan velvollisuutena on huolehtia tarvittavien sopimusten solmimisesta. Sopimus on varminta tehdä kirjallisesti ja sitä tulee tarvittaessa päivittää. Näin voidaan määritellä ja varmistaa tutkijoiden käyttöoikeudet sekä määrittää taho, joka tekee aineistoon liittyvät päätökset.

Myös aineiston tekijyydestä tulee sopia. Tekijyyden määrittely auttaa tutkimusaineistojen jatkokäyttäjiä viittaamaan tekijään oikein. Tietoaineistojen tuottaminen ja jakaminen lasketaan  lisäksi tutkijan ansioluettelomallissa tieteelliseksi ansioksi. Tekijyyden määrittely on keskeistä myös hyvän tieteellisen käytännön näkökulmasta. Tutkimusaineistojen tekijyydestä kannattaa sopia heti tutkimushankkeen alussa. Mallina voi käyttää Tutkimuseettisen neuvottelukunnan suositusta Tieteellisten julkaisujen tekijyydestä sopimiseksi.

Mitä aineistoista sovittaessa kannattaa huomioida?

 • Mitkä aineistot on tarkoitus luovuttaa jatkokäyttöön?
 • Mikäli yksi tai useampi tutkija on tuonut tutkimushankkeeseen mukaan aiempaa tutkimusaineistoa, sisällytetäänkö tämä jatkokäyttöön luovutettavaan aineistoon?
 • Milloin aineisto tai osia aineistosta voidaan luovuttaa jatkokäyttöön?
 • Mihin käyttötarkoituksiin aineisto luovutetaan (esimerkiksi vain tutkimuskäyttöön, opetus- ja opiskelukäyttöön)?
 • Kenellä on oikeus tehdä arkistointisopimus tutkimusaineistosta?
 • Halutaanko jatkokäytölle asettaa ehtoja?
 • Mikäli jatkokäyttö halutaan tehdä luvanvaraiseksi, kuka  päättää luvan myöntämisestä?

Tutkimukseen liittyvien sopimusten laatimiseen saat apua yliopiston lakipalveluista. Sopimuksiin liittyvät vastuualueet ja yleisempien sopimusten sopimusmallit löydät yliopiston intrasta. Tutkimushankkeisiin voi liittyä muiden muassa seuraavia sopimuksia:

 • tutkimussopimus
 • oikeuksiensiirtosopimus
 • konsortiosopimus
 • salassapitosopimus
 • arkistointisopimus
 • tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä sopimuksia
  • tietojenkäsittelysopimus
  • tutkittavan suostumus
  • sopiminen yhteisrekisterinpitäjyydestä

Lisenssit

Aineistoihin liittyviin oikeuksiin kuuluu myös julkaistavan aineiston lisenssistä päättäminen. Lisensointi varmistaa aineistojen käytettävyyden selkeiden ehtojen mukaisesti. Tampereen korkeakouluyhteisön Avoimen tieteen linjauksen mukaisesti aineistojen julkaisemisessa tulee suosia jatkokäytön sallivia koneluettavia lisenssejä. Myös rahoittajilla voi olla ehtoja datalle ja metadatalle annettavista lisensseistä. Lue lisää lisenssin valinnasta Creative Commons -välilehdeltä.

Immateriaalioikeudet

Kuvituskuva

Tutkimusaineistoihin voi liittyä immateriallioikeuksia (IPR). Tutkimusaineistoja ovat usein esimerkiksi tietokannat, joihin voi liittyä:

Jotta tietokanta voi saada tietokantaoikeuksia, aineistojen koostamisen ja järjestämisen tulee perustua päätöksiin ja valintoihin. Yliopistolla tehtävässä Itsenäisessä tutkimuksessa tietokantaoikeus muodostuu tutkijalle. Tietokannassa olevat tekstit, kuvat ja videot voivat myös sisältää tekijänoikeudella suojattua materiaalia. Näiden tekijänoikeudet kuuluvat niiden tekijöille ja niiden käyttöoikeuksista on sovittava erikseen. Data voi sisältää lisäksi aineistoja, jota suojaa liikesalaisuuslaki.

 

Valokuva: rawpixel.com

Ohjeita ja linkkejä

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback