Skip to Main Content

Tutkijan opas vastuulliseen ja avoimeen tieteeseen

Kirjaston opas tutkimuksen ja tutkijan tueksi

FAIR data

Hyvin hallittu ja käsitelty tutkimusdata on reilua. Aineiston käsittely FAIR-periaatteiden mukaisesti on osa vastuullista aineistonhallintatapaa, sillä FAIR liittyy taitoihin, jotka lisäävät aineiston ja tutkimuksen luotettavuutta. Periaatteet korostavat aineistojen jatkokäytön mahdollistamista, mutta myös ymmärrystä aineiston suojaamisesta ja käyttörajoituksista silloin kun se on tarpeen. Tutkimusaineiston ei tarvitse olla täysin avoin ollakseen FAIR vaan aineisto on niin avointa kuin mahdollista ja niin suojattua kuin tarpeen.

FAIR tarkoittaa, että tutkimusaineisto on:

 • Löydettävää (Findable)
  • Aineisto saa ainutkertaisen ja pysyvän tunnisteen (esim. DOI), jonka avulla se on helppo paikantaa.
 • Saavutettavaa (Accessible)
  • Aineisto on kuvattu siten, että se on saavutettavissa ja löydettävissä esimerkiksi verkkoselaimella eri hakupalveluista.
  • Käyttäjän tunnistautuminen, sekä mahdollisten käyttölupien pyytäminen on tehty helpoksi.
 • Yhteentoimivaa (Interoperable)
  • Aineiston tiedostomuodot ovat avoimia.
  • Aineisto noudattaa yhteisiä standardeja.
  • Näin varmistetaan, että aineisto on aidosti käytettävissä myös tulevaisuudessa.
 • Uudelleenkäytettävää (Re-usable)
  • Aineiston käyttöehdot ja lisenssit on selkeästi määritelty.
  • Aineiston sisältö ja rakenne on kuvattu riittävällä tarkkuudella, että sen käyttö on mahdollista.

Tutustu tarkemmin FAIR-periaatteisiin ja ota ne oman aineistonhallintatyöskentelysi ohjenuoraksi. 

Lisää FAIRista: Improve the quality and impact of your research through data management - A guide for making your data FAIR (Zenodo).

Aineistonhallintasuunnitelma

Aineistonhallintasuunnitelma kuvaa, miten tutkimusaineistoa hallinnoidaan koko tutkimuksen elinkaaren ajan ja mitä sille tapahtuu tutkimuksen jälkeen. Aineistonhallintasuunnitelma keskittyy nimenomaan aineiston tekniseen ja hallinnolliseen käsittelyyn kun taas tutkimussuunnitelmassa näkökulma aineistoon on metodologinen.  Aloita suunnitelman tekeminen heti tutkimuksen alussa. Aineistonhallintasuunnitelman ensimmäinen versio on "paras arvaus tulevasta". Suunnitelmaa kannattaakin päivittää sitä mukaa, kun asiat tarkentuvat tai muuttuvat tutkimuksen edetessä.

Tutkimusaineistojen hallinnointi ja aineistonhallintasuunnitelman laatiminen kuuluvat hyviin tieteellisiin käytäntöihin.Myös useat rahoittajat vaativat aineistonhallintasuunnitelman tekemistä viimeistään siinä vaiheessa, kun rahoitus on saatu. Suunnitelman laatiminen kannattaa myös käytännön työn kannalta, koska

 • suunnittelemalla säästät aikaa ja rahaa.
 • etukäteen laadittu aineistonhallintasuunnitelma vähentää aineistojen häviämisen tai tuhoutumisen riskiä.
 • suunnitelman avulla pystyt ennakoimaan ja hallitsemaan omistajuuteen ja käyttöoikeuksiin liittyviä yksityiskohtia.
 • aineistojen avaaminen vaatii suunnitelmallisuutta.
 • suunnittelu auttaa seuraamaan rahoittajien linjauksia.

Aineistonhallintasuunnitelman kirjoittaminen ja rakenne

Suosittelemme, että kirjoitat aineistonhallintasuunnitelmasi DMPTuulin avulla.

Luo itsellesi tili palveluun ja linkitä se HAKA-tunnukseesi. Tämän jälkeen HAKA-kirjautuminen toimii myös DMPTuulissa. DMPTuulista löydät esimerkiksi Tampereen yliopiston oman aineistonhallintasuunnitelman mallipohjan ja rahoittajien pohjia. Työkaluun on integroitu myös korkeakouluyhteisömme oma aineistonhallinnan ohje. Suosittelemme vahvasti Tampereen yliopiston suunnitelman mallipohjan käyttämistä, koska se on räätälöity vastaamaan oman organisaatiomme tarpeita. 

Tampereen yliopiston mallipohjan löydät DMPTuulista seuraavasti:

 • Siirry Create plans -välilehdelle.
 • Valitse organisaatioksesi Tampere University.
 • Ruksi kohta ”No funder associated with this plan or my funder is not listed”.
 • Valitse: "Tampereen yliopiston aineistonhallinnan ohjeet" / “Tampere University DMP guidelines”

Laadi aineistonhallintasuunnitelma oman tutkimushankkeesi näkökulmasta. Kuvaa asiat konkreettisesti ja kirjoita aktiivimuodossa. Osoita suunnitelmassasi, että pystyt tunnistamaan, ennakoimaan ja hallitsemaan aineistonhallintaprosessiin liittyviä riskejä.  Tampereen yliopiston aineistonhallintasuunnitelman mallipohjassa on ruksattavia kohtia eli suunnitelman saa tehtyä verrattain vähällä kirjoittamisella. Ruksattavien kohtien yhteydessä on myös avovastauskentät, joihin voit ja kannattaakin antaa lisätietoja.

Sisällytä aineistonhallintasuunnitelman alkuun taustatietoja kuten projektin nimi, lyhyt tiivistelmä projektista, rahoituksen tiedot ja mahdollinen rahoituksen numero. Suunnitelman varsinainen rakenne voi vaihdella esimerkiksi kotiorganisaation tai rahoittajan vaatimusten mukaan. Kansallisen aineistonhallintasuunnitelman yleisohjeessa suunnitelman teemat ovat seuraavat:

 1. Aineiston yleiskuvaus
 2. Eettisten periaatteiden ja lainsäädännön noudattaminen
 3. Dokumentointi ja metadata
 4. Tallentaminen ja varmuuskopiointi
 5. Aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi tutkimushankkeen päätyttyä
 6. Aineistonhallinnan vastuut ja resurssit

Rahoittajien vaatimukset aineistonhallinnalle

Monilla rahoittajilla on vaatimuksia hyvästä aineistonhallinnasta. Aineistonhallintasuunnitelmaa edellytään joko jo rahoitusta hakiessa tai viimeistään silloin kun rahoitus on saatu. Tässä esimerkkejä rahoittajien vaatimuksista:

 • Bill & Melinda Gates Foundation:
  • Katsoo, että FAIR-periaatteet edistävät tutkimusaineiston laajinta uudelleenkäyttöä.
 • Business Finland:
  • Rahoituksen saajalla on velvollisuus huolehtia tutkimuksessa syntyvästä aineistosta siten, että projektin tavoitteet voidaan saavuttaa.
  • Projektin on laadittava aineistonhallintasuunnitelma, jota päivitetään projektin kuluessa.
 • Horizon Europe:
  • Rahoituksen saaneiden on toimitettava aineistonhallintasuunnitelma 6 kuukauden kuluessa rahoituksen saannista.
  • Yli 12 kuukautta kestävissä projekteissa päivitetty suunnitelma on toimitettava myös projektin puolivälissä ja lisäksi projektin lopussa (jos relevanttia.)
  • EU suosittelee, että aineistonhallintasuunnitelmat olisivat julkisia dokumentteja ja että ne lisensoitaisiin CC0-lisenssillä.
  • Horizon Europella on oma aineistonhallintasuunnitelman mallipohja, jonka löydät esimerkiksi DMPTuuli-työkalusta.
 • Suomen Akatemia:
  • Hakuvaiheessa kaikkien hakijoiden tulee kertoa lyhyesti aineiston hallinnasta tutkimussuunnitelmassa.
  • Varsinainen aineistonhallintasuunnitelma tehdään vasta myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen ja suunnitelma on jätettävä Akatemian SARA-järjestelmään kahdeksan viikon kuluessa rahoituspäätöksestä.
  • Konsortiolla on yhteinen aineistonhallintasuunnitelma.
  • Suomen Akatemialla on oma aineistonhallintasuunnitelmapohja mutta voit käyttää myös Tampereen yliopiston mallipohjaa. Suosittelemme Tampereen yliopiston mallipohjan käyttämistä.
  • Tampereen yliopistossa dekaani hyväksyy Suomen Akatemialle lähtevän aineistonhallintasuunnitelman. Hyväksyntäprosessi:
   1. Lähetä aineistonhallintasuunnitelmasi kommenteille Datapalveluun osoitteeseen researchdata@tuni.fi.
   2. Datapalvelu kommentoi suunnitelmaasi.
   3. Tee pyydetyt muokkaukset ja lähetä suunnitelma takaisin osoitteeseen researchdata@tuni.fi.
   4. Datapalvelu lähettää suunnitelman dekaanin hyväksyttäväksi.
   5. Liitä hyväksytty aineistonhallintasuunnitelma Akatemian SARA-järjestelmään.
 • Suomen Kulttuurirahasto:
  • Hakija voi liittää hakemukseensa aineistonhallintasuunnitelman (ei pakollinen) esim. käyttämällä Tuuli-työkalua.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback