Skip to Main Content

Tutkijan opas vastuulliseen ja avoimeen tieteeseen

Kirjaston opas tutkimuksen ja tutkijan tueksi

Aineiston kerääminen

Aineiston keruuseen on Tampereen korkeakouluyhteisössä tarjolla useita eri välineitä riippuen kerättävän aineiston luonteesta. Näiden työkalujen käyttö on maksutonta ja tietoturva- ja tietosuoja-asiat on niiden kohdalla varmistettu. Intran sivulta Tutkimuksen digityökalut ja Ohjelmistolistasta löydät Tampereen korkeakouluyhteisön suosittelemat työkalut datan elinkaaren eri käyttötarkoituksiin ja erilaisille aineistoille. 

Yksityiskohtaisemmat ohjeet keruuvälineistä:

Kyselytutkimuksessa
Haastattelututkimuksessa
Mittalaittedataa kerättäessä 
REDCap-järjestelmästä

Korkeakouluyhteisön Tutkimuksen IT on koostanut listan ohjelmistoista (intra) , joita ei voi käyttää Tampereen korkeakouluyhteisön tietokoneilla. Tällaisia ovat mm. kaikki kiinalaiset ja venäläiset ohjelmistot sekä kaikki uudet, maksuttomat kieliopintarkistus- tai oikolukuohjelmistot. Mikäli et löydä tarvitsemaasi aineiston keruuseen tarkoitettua palvelua tai työkalua Tampereen korkeakouluyhteisön tarjoamista tai saatavilla olevista työkaluista, voit kysellä sen hankkimista IT-vastuuhenkilöiltä (intra) tai osoitteesta it-helpdesk@tuni.fi. Huomioi kuitenkin, että uuden ohjelman hankkiminen vaatii paitsi mahdollisia taloudellisia resursseja, myös tarkkaa käyttö- ja sopimusehtoihin tutustumista sekä tietoturva- ja tietosuojakäytäntöjen varmistamista. Näiden selvittäminen vie aikaa ja hankinta voi lopulta estyä tietoturvasyistä. 

Tietoturva aineistoa kerättäessä

Tietoturvan tarkoitus on suojata paitsi itse tietoaineisto, myös sen keruussa käytetyt välineet, palvelut ja tietojärjestelmät. Kun suunnittelet aineiston keruuta, pohdi tietoturvaa ainakin kahdesta näkökulmasta: miten suojaat aineiston häviämiseltä ja toisaalta miten varmistat, että sitä ei ole mahdollista käsitellä luvattomasti. Keruuvälineen valinta pitäisi perustua aina riskiarvioon: pohdi, mitä riskejä aineistonkeruun eri vaiheisiin tai eri välineiden/palveluiden käyttöön voi liittyä ja millä konkreettisilla toimilla estät riskien toteutumisen.

Korkeakouluyhteisön tarjoamissa palveluissa tietoturvaan liittyvät näkökulmat on huomioitu mm. käyttöoikeuksien hallinnan, varmistuspolitiikan, ylläpitosääntöjen ja -sopimusten sekä auditointien ja erityisten turvaratkaisujen kautta. Tietoja voidaan turvata erilaisilla teknisillä keinoilla, mutta käyttäjänä olet kuitenkin itse suurimmassa vastuussa tietojesi turvallisuudesta.

Yliopiston tietoturva-sivuilta saat lisätietoa tietoaineistojen ja tietojärjestelmien suojaamisesta sekä erikseen ohjeistusta keruuvaiheeseen mm. puhelimensanelimien, kameroiden ja etähaastattelujen järjestämisen (Teams/Zoom) tietoturvasta. 

Olemassa olevien aineistojen käyttö tutkimuksessa

Mahdollisuus uudelleen käyttää aineistoja, jotka olet aiemmin kerännyt tai saanut käyttöösi aiemmista hankkeista tai data-arkistoista, nopeuttaa ja edistää tutkimustyötä ja saattaa parhaimmillaan mahdollistaa uudenlaisten vertailuasetelmen muodostamisen. Aineistojen uudelleenkäyttö säästää myös tutkittavien aikaa, kun esimerkiksi tietyn kohderyhmän henkilöiden ei tarvitse vastata uudelleen ja uudelleen tutkijoiden heille esittämiin kysymyksiin. Aineistojen uudelleenkäyttö on myös asia, johon tieteen rahoittajat kannustavat.

Jotta voisit käyttää tutkimuksessa valmiita aineistoja, pitäisi aineiston olla laadukkaasti tuotettua, kuvailtua, järjestettyä ja sen käyttöoikeudet määritelty. Uudelleenkäyttö edellyttää myös sitä, että aineiston jatkokäytöstä on sovittu sen tuottamiseen osallistuneiden tahojen kanssa mahdollisimman täsmällisesti. Esim. kun pyydät tutkittavilta suostumusta tutkimukseen, määrittele tietosuojailmoituksessa selkeästi, miten pitkään ja mihin tarkoituksiin kerättyjä tietoja tulet käyttämään ja missä niitä säilytät tai arkistoit hankkeiden välillä. 

Hyödynnä erilaisia data-arkistoja etsiessäsi tutkimukseen soveltuvia aineistoja. Ennen käyttöä, tutustu huolellisesti aineiston käyttöehtoihin ja mahdollisiin käyttölisensseihin.

Erilaisia tutkimusmateriaalien ja -aineistojen arkistoja on olemassa lukematon määrä. Alla olevaan listaan on lueteltu niistä yleisimpiä.

Data-arkistoja:

 • Palveluportaali Aila (Tietoarkisto) – Tietoarkistoon (FSD) arkistoidut aineistot ovat saatavilla Aila-palveluportaalin kautta, jonne on tallennettu myös tutkimusaineistojen kuvailevat tiedot, eli metadata, suomeksi ja englanniksi.
 • Zenodo – Avoin data-arkisto, joka on tehty osana OpenAIRE-projektia, ja sen palvelun tuottaa CERN.
 • EUDAT – EU:n Horisontti 2020 -hankkeen rahoittama palvelu, joka mahdollistaa tutkimusaineistojen säilyttämisen, avaamisen, jakamisen ja hakemisen.
 • Figshare – Monitieteinen data-arkisto
 • Kielipankki (FIN-CLARIN) – Palvelukokonaisuus kieliaineistoja käyttäville tutkijoille. Kielipankin peruskäyttö on tutkijoille ja opiskelijoille maksutonta.
 • Kansallisarkisto – Kansallisen kulttuuriperinnön asiakirjojen säilyttämiseen keskittyvä arkisto
 • Array Express EMBL-EBL – Tarjoaa tutkijoille biologian ja bioinformatiikan aloilta big data -aineistoja
 • Dryad – Kuratoitu luonnontieteisiin ja lääketieteisiin keskittynyt data-arkisto, jossa säilytetään tieteellisiin julkaisuihin liitettyä tutkimusdataa.
 • Worldwide Protein Data Bank PDB - Arkisto, jonne tallennettu muun muassa 3D-kuvia biologisista makromolekyyleistä. Sisältää myös aineistojen metatietoja
 • Sosiaali- ja terveydenhoitoalan rekisteriaineistot, joihin käyttöluvan myöntää Findata

Muita datapalveluita:

Tutkimusdatan tekijänoikeudet

Tutkimusaineistoon voi sisältyä tekijänoikeuden alaisia osia. Tyypillisesti tekijänoikeus tulee huomioida silloin kun käytetään muiden kuin tutkijan itsensä tuottamia aineistoja (erilaiset kuvat, tekstit, videot, äänitteet, pelit, tms.). Aineistojen käyttö halutulla tavalla edellyttää tavallisesti lupaa tekijänoikeuden haltijalta tai teoksen omistajalta. 

Sitaattioikeus

Ilman erillistä lupaa on kuitenkin sallittua sitaattioikeuden puitteissa

 • ottaa julkistetuista taideteoksista tekstiin liittyviä kuvia arvostelevaan tai tieteelliseen esitykseen (Tekijänoikeuslaki 25§)Alkuperäinen tekijä ja lähde tulee aina mainita. Julkistetun kuvan käyttö esimerkiksi pelkkänä kuvituskuvana ei kuitenkaan ole mahdollista ilman lupaa.
 • ottaa lainauksia julkistetusta teoksesta hyvän tavan mukaisesti tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa (Tekijänoikeuslaki 22§). Alkuperäinen tekijä ja lähde tulee aina mainita sitaatin yhteydessä.

Kopiointi

Julkistettuja teoksia saa lisäksi hyödyntää yksityistä käyttöä varten esimerkiksi kopioimalla (tekijänoikeuslaki 12§). Yksityiseksi käytöksi määritellään ainoastaan henkilökohtaisiin tarpeisiin tapahtuva kappaleen valmistaminen sekä käyttö lähimmässä ystävä- ja perhepiirissä. Esimerkiksi tekstiotteiden kopiointi proosateoksesta ja niiden antaminen tutkittaville luettavaksi tutkimustarkoituksissa ei ole yksityistä käyttöä vaan edellyttää lupaa. 

Valokuvat

Tekijänoikeuden alaista aineistoa ei usein ole mahdollista arkistoida data-arkistoon tai luovuttaa muulla tavoin jatkokäyttöön ilman oikeudenhaltijan lupaa. Samoin aineiston julkaisu ei tyypillisesti ole mahdollista ilman lupaa. Lupa esimerkiksi valokuvan julkaisuun saatetaan tarvita kuvaajalta, kuvan omistajalta, kuvissa esiintyviltä henkilöiltä ja kuvan mahdollisesti aiemmin julkaisseelta taholta.
Valokuvien kohdalla tekijänoikeuden suoja-aika vaikuttaa kuvien käyttöön. 

 • Tavallinen valokuva saa suojaa 50 vuotta kuvanottovuoden päättymisestä.
 • Teoskynnyksen ylittävä valokuva saa normaalia tekijänoikeussuojaa, eli 70 vuotta valokuvaajan kuolinvuoden päättymisestä.

Lisätietoja: Aallon ImagOA-opas: Kolmansien osapuolien tekemän materiaalin hyödyntäminen julkaisuissa
 

Tutkittavien tuottama tekijänoikeuden alainen aineisto

Myös tutkittavat voivat tuottaa tutkimuksen tarpeisiin aineistoa, johon syntyy tekijänoikeus (valokuvat, tekstit, piirustukset, runot, videot). Aineistojen käytöstä tulee aina sopia tutkittavien kanssa erikseen. 

Aineistoista sopimisesta on tarkemmin Tietoarkiston Aineistonhallinnan käsikirjassa

Tekijänoikeuden alainen aineisto voi sisältää myös henkilötietoa (erityisesti valokuvat, videot), jolloin tulee huomioida henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö. Tämä edellyttää mm. asianmukaista tietosuojadokumentaatiota. Kuvissa esiintyviltä henkilöiltä tulee pyytää lupa saada käyttää kuvaa.

Vaikka kuvaa saisi tekijänoikeuden puolesta käyttää, henkilötietojen ja yksityisyyden suoja voi rajoittaa kuvan käyttöä ja julkaisemista. 

ImagOA: Valokuvat henkilötietoina 
 

Tietokannat

Tutkimusaineistojen käyttöön tutkimuksessa voi liittyä erilaisia immateriaalioikeuksia (IPR). Tutkimusaineistoja voivat olla esimerkiksi tietokannat, joihin voi liittyä:

Jotta tietokanta voi saada tietokantaoikeuksia, sen sisällön kerääminen, varmistaminen tai esittäminen on edellyttänyt huomattavaa panostusta. Yliopistolla tehtävässä itsenäisessä tutkimuksessa tietokantaoikeus muodostuu tutkijalle. Mikäli tietokanta on luotu työsuhteessa tai sopimustutkimuksessa, on yliopistolla korkeakouluyhteisön immateriaalioikeussäännön mukaisesti intressi syntyneeseen tuotokseen. Tietokannassa olevat tekstit, kuvat ja videot voivat myös sisältää tekijänoikeudella suojattua materiaalia. Näiden tekijänoikeudet kuuluvat niiden tekijöille ja niiden käyttöoikeuksista on sovittava erikseen. 

Tutustu lisäksi oppaan Tekijänoikeus-sivuun.

Tutkimusluvat

Jos tutkimus käsittelee jonkun organisaation tai yrityksen työntekijöitä, tarvitset todennäköisesti tutkimusluvan. Esimerkiksi kunnilla on yleensä omat tutkimuslupakäytännöt.​

Huomaa, että Tampereen Yliopistolla ja Tampereen Ammattikorkeakoululla on erilaiset tutkimuslupakäytännöt.​

Tampereen yliopiston osalta tutkimusluvan myöntäminen liittyy tiettyihin tilanteisiin eikä tutkimuslupaa vaadita Tampereen yliopiston tutkijoilta ja opettajilta ja opiskelijoilta vaan ainoastaan yliopiston ulkopuolisilta.​

Ammattikorkeakoulun puolella tutkimuslupa myönnetään ensisijaisesti sellaisille tieteellisille ja opinnäytetyötutkimuksille, joissa kehitetään ammattikorkeakoulua, korkeakoulututkintoja tai TAMKissa opiskeltavia aloja tai opiskelijapalveluja.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback