Skip to Main Content

Tutkijan opas vastuulliseen ja avoimeen tieteeseen

Kirjaston opas tutkimuksen ja tutkijan tueksi

Viittaustietokannat

Viittaustietokannat ovat julkaisutoiminnan arvioinnin avuksi kehitettyjä tietokantoja, joiden avulla voit selvittää julkaisujen ja viittausten määriä, sekä tarkastella esimerkiksi mitkä ovat viitatuimpia artikkeleita tai lehtiä. Lisätietoa: Kansallinen julkaisumetriikkaopas.

Yliopistoyhteisöllä on käytössä helppokäyttöisiä bibliometrisiä tietokantoja; Scopus ja Web of Science (WoS). Niiden avulla saat tietoa julkaisujen saavuttamista viittausmääristä ja mahdollisuuksia analysoisa viittauksia (viittausanalyysi). Viittaustietokannat kattavat pääosin artikkeleita, mutta myös kirjoja, konferenssijulkaisuja, raportteja. Viittauksia voi hakea myös vapaasti käytettävissä olevasta Google Scholarista.

Viittausanalyysit kuvaavat hakusanan perusteella:

 • artikkeleiden ym. määrät vuositasolla,
 • merkittävimmät lähteet ja tekijät sekä heidän affiliaationsa,
 • kertoo onko kyseessä artikkeli, konferenssijulkaisu, kirja tai kirjan osa-artikkeli jne.,
 • mitä tieteenalaa julkaisu edustaa ja
 • missä maassa aiheesta julkaistaan.

Scopuksen ja WoSin antamat analyysitiedot poikkeavat toisistaan koska niiden sisällöt eroavat toisistaan. Google Scholarin erityispiirteenä on, että se tarkastelee laveasti avoimessa verkossa saatavissa olevaa tietoa julkaisuista. Tämän vuoksi Google Scholarin osoittamat viittausmäärät ovat korkeampia kuin Scopuksen ja WoSin kautta saadut tiedot.

Alla linkit edellä mainittuihin viittaustietokantoihin (Scopus, Web of Science ja Google Scholar) ja niiden analyysityökaluihin (SciVal, InCites ja Publish or Perish). Tietokannat löytyvät myös Tietokannat A-Z -listalta. 

Scopus

Scopus-logo.

Analyysityökalu

 • SciVal
  SciVal on tietokanta ja työkalu tutkimuksen arviointiin ja kehittämiseen. Sen avulla voi tarkastella 8500:n tutkimusorganisaation ja 220:n maan tutkimustoimintaa yksittäisen tutkijan, tutkimusryhmän, tutkimusyksikön tai maan tasolla. SciValilla käyttäjä voi analysoida Elsevierin Scopus-viitetietokannan aineistoja vuodesta 1996 lähtien. SciValiin täytyy rekisteröityä ja kirjautua.

Oppaita

Web of Science

Web of Science-logo.

Oppaita

Google Scholar

Google scholar-logo.

 • Google Scholar
  Google Scholar on Googlen tuottama hakukone, joka hakee tietoja tieteellisistä ja akateemisista verkkotiedonlähteistä. Google Scholarin erityispiirteenä on, että se tarkastelee laveasti avoimessa verkossa saatavissa olevaa tietoa julkaisuista. Analyysiin tulee mukaan gradut ja väitöskirjat sekä myös ei-tieteellisiä julkaisuja. Tämän vuoksi Google Scholarin osoittamat viittausmäärät ovat korkeampia kuin Scopuksen ja WoSin kautta saadut tiedot. 

Viittaustietokanta ja analyysityökalu

Oppaita

Tutkijan vaikuttavuuslukuja

Viittaustietokannasta selvität tutkijan:

 • julkaisujen kokonaismäärän kyseisessä tietokannassa,
 • julkaisujen saamien viittausten kokonaismäärän (myös ilman itseviittauksia),
 • julkaisujen keskimääräisen viittausmäärän (vain WoS),
 • h-indeksin (Hirsch-indeksi). Tutkijan h-indeksin voi tarkistaa Scopus, Web of Science ja Google Scholar -viittaustietokannoista.Tietokantojen h-indeksit eroavat toisistaan koska niiden sisällöt eroavat toisistaan. Jokainen tietokanta laskee h-indeksin sisältämiensä julkaisujen pohjalta, tämän vuoksi valitaan tieteenalakohtaisesti soveltuva tietokanta tai sovellus h-indeksin katsomiseen.  Lisää ohjeita h-indeksin määrittelyyn löytyy Kansallisesta julkaisumetriikkaoppaasta. 
  Alla esimerkki erään tutkijan tilanteesta eri tietokannoissa.

   Erään tutkijan h-indeksi eri tietokannoissa; Scopus 19, Web of science 17, Google scholar 35
   

Huom!

 • Yksittäisessä viittaustietokannassa ei ole tutkijan kaikki julkaisut.
 • Julkaisuluettelon avulla saadaan tarkempi hakutulos, mutta haku vie aikaa. Julkaisujen nimissä voi olla eroavaisuuksia julkaisuluettelon ja viittaustietokantojen välillä.
 • Sukunimellä haku: nimenmuutokset ja erilaiset kirjoitusasut ovat mahdollisia, joten on kokeiltava eri vaihtoehtoja yhdysnimien (esim. Yli-Koski), skandinaavisia merkkejä (å, ä, ö) sisältävien nimien, etuliitteellisten nimien (van, de, der jne.) tai translitteroitujen nimien yhteydessä.
 • Vanhojen julkaisujen tiedot ovat joskus puutteellisia (tutkijan etunimestä vain alkukirjain, ei affiliaatiota jne.).
 • Scopuksen automatiikka voi yhdistää virheellisesti samalle Author ID:lle eri tekijöiden julkaisuja tai jättää yhdistämättä saman tekijän julkaisuja.

Viittausanalyysin periaatteet ja rajoitteet

Viittausanalyysin periaatteet

 • Viittausanalyysi kuvaa tutkijan kirjoittamien julkaisujen saamaa huomiota ts. miten usein tiettyyn viittaustietokantaan sisältyvät muut julkaisut ovat viitanneet ko. julkaisuun.
 • Viittausanalyysi ei todenna julkaisun laatua. Paljon viittauksia saaneita julkaisuja pidetään usein tieteellisesti korkeatasoisina, mutta viittausten määrä voi kertoa myös kiistanalaisesta aiheesta.
 • Viittausanalyyseissä näkyvät vain viittaustietokantaan sisältyvien julkaisujen viittaukset. Jos julkaisu ei sisälly mihinkään viittaustietokantaan, sen viittausten kautta saama huomio jää pimentoon.
 • Mikään tietokanta ei kata kaikkia julkaisuja. Tietyt alat ovat edustettuna tietokannoissa paremmin (esim. lääke- ja luonnontieteet) kuin toiset (esim. yhteiskunta- ja humanistiset tieteet).

Viittausanalyysin rajoitteet

 • Viittaustietokannan kattavuus vaikuttaa siihen kuinka hyvin alan tieteelliset julkaisut ovat niissä edustettuina. Kattavuuteen vaikuttavia seikkoja ovat mm. vaihtelut eri tieteenalojen kattavuudessa, ajallinen kate, sekä eri julkaisumuotojen kattavuus.
 • Lehtien indeksoinnissa tietokantaan voi olla viivettä.
 • Tietokannan tilauksen laajuus vaikuttaa siihen kattaako se esim. konferenssipaperit ja kirjat.
 • Viittaustietokannat indeksoivat pitkälti vain englanninkielistä tieteellistä aineistoa.

Muita näkökulmia vaikuttavuuteen

Julkaisujen vaikuttavuutta voidaan tarkastella myös muilla tavoilla kuin perinteisiin vertaisarvioitujen julkaisuihin ja niiden välisiin viittauksiin nojaten. Seuraavassa löydät muutamia muita metriikoita tarkastella vaikuttavuutta, jotka eivät sovi perinteisen bibliometriikan määritelmään.

Altmetriikka

Altmetriikka (article level metrics / alternative metrics) seuraa tutkimuksen näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja muualla verkossa, mm:

 • Paljonko julkaisua verkossa katsotaan, ladataan, suositellaan tai siitä keskustellaan.
 • Pyrkii löytämään vastauksia siihen, mitä tieteessä tapahtuu juuri nyt.
 • Auttaa tunnistamaan tutkimuksen saamaa huomiota.
 • Antaa siten osviittaa artikkelin yhteiskunnallisesta, taloudellisesta tai kulttuurisesta merkityksestä jo ennen viittausten kertymistä.

Herättääkö tutkimuksesi keskustelua?

Voit seurata tutkimuksestasi käytävää keskustelua ja sen saamaa huomiota sosiaalisessa mediassa ja muissa verkkopalveluissa altmetriikkatyökalujen avulla. Katso mm. tutkimuksesi saamat twiitit, maininnat uutissivustoilla, Mendeley-tallennukset ja blogi-postaukset. Altmetric Explorer ja PlumX kuviot löytyvät julkaisun yhteydestä TUNICRIS-tutkimustietojärjestelmän julkisesta portaalista (https://researchportal.tuni.)


Logo

Altmetric Explorer

 • Analyysipalvelu, joka esittää tutkimuksen / tutkijan verkkonäkyvyyttä donitsi-kuviolla. Altmetriikka-donitsi on käytössä TUNICRIS-tutkimustietojärjestelmässä.
  • Donitsin keskellä oleva numero kuvaa näkyvyyttä numeraalisesti: mitä suurempi arvo, sitä näkyvämmäksi julkaisu on arvioitu.
  • Donitsin värit kuvaavat eri verkkopalvelujen osuutta julkaisun näkyvyydessä.
 • Se seuraa julkaisujen uutisissa, sosiaalisessa mediassa, wikipediassa jne. saamaa huomiota.
 • Altmetric tavoittaa julkaisuja, joilla on jokin id kuten DOI, PubMed ID, ISBN, Handle, arXiv ID, ADS ID, SSRN ID, RePEC ID, URN, URL.
 • Palvelu seuraa eri lähteitä, tunnistaa julkaisuja niiden id:n perusteella ja kokoaa yhteen julkaisujen eri lähteissä saaman huomion
 • Kirjautumalla voit asentaa selaimeen ilmaisen lisäosan Altmetric it!, jolla näet yksittäisen julkaisun saaman huomion.
 • Tutustu palvelun taustalähteisiin.

Altmetric Support


PlumX

 • Altmetriikkapalvelu, joka tuo esiin tutkimuksen / tutkijan verkkonäkyvyyttä. PlumX on käytössä TUNICRIS-tutkimustietojärjestelmässä.
  • PlumX-kuvake kertoo väreillään missä kategorioissa julkaisu on saanut huomiota. Palvelu käyttää viittä kategoriaa.
  • "Oksien" koko kertoo julkaisun näkyvyyden tasosta eri verkkopalveluissa.
 • Esittää julkaisujen uutisissa, sosiaalisessa mediassa, wikipediassa jne. saamaa huomiota
 • Tavoittaa julkaisuja, joilla on jokin id kuten DOI, PubMed ID, ISBN, Handle, arXiv ID, ADS ID, SSRN ID, RePEC ID, URN, ClinicalTrials.gov record, URL
 • Seuraa eri lähteitä, tunnistaa julkaisuja niiden id:n perusteella ja kokoaa yhteen julkaisujen eri lähteissä saaman huomion

Lisätietoa PlumX-palvelusta.

Datametriikka

Tutkimusprosessissa syntyvää tutkimusdataa ja sen käyttöä voidaan analysoida datametriikan avulla. Analyysin näkökulmia ovat esimerkiksi

 • tutkimusdatan avoimuus,
 • käyttötilastot tai
 • datan saamat viittaukset.

Kehittyneet datanhallinnan käytännöt, datan saatavuuden palvelut, datan avaaminen ja näitä tukevat tekniset ratkaisut ovat keskeisiä edellytyksiä, jotta metriikan menetelmiä voi kohdistaa tehokkaasti myös tutkimusdatan tarkasteluun.

Lähde: Kansallinen julkaisumetriikkaopas - Datametriikka

 

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus ja vaikuttavuus (Overton)

Overton sisältää tietoja julkishallinnon ja ajatushautomoiden julkaisuista, työpapereista yms. Julkaisuja on kerätty tuhansista lähteistä lähes kaikista maailman maista. Lisäksi tietokanta sisältää tiedot näiden julkaisujen sisältämistä viittauksista tieteellisiin julkaisuihin. Palvelun avulla voi etsiä ns. harmaata kirjallisuutta tai tutkia, kuinka tiettyihin tieteellisiin julkaisuihin on viitattu ei-tieteellisissä julkaisuissa.

Overton on yliopistoyhteisöllä käytössä. Palvelu ei vaadi rekisteröitymistä, mutta rekisteröitymällä voit mm. tallentaa hakuja ja raporttinäkymiä.

Overton seuraa mm. seuraavia suomalaisia lähteitä: Suomen hallitus, eduskunta, Suomen pankki, Käypä hoito -suositukset, THL, Luke ja Ulkopoliittinen instituutti.

Opas palvelun sivuilla

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback