Skip to Main Content

Tutkimusaineistojen hallinta: Tietosuoja ja henkilötiedot

Tietosuoja

Tutkimukseen liittyy aina lakiin, oikeuksiin ja etiikkaan liittyviä kysymyksiä. Osoita, että olet tietoinen tutkimukseen ja aineistojen käsittelyyn liittyvistä säädöksistä. Tutustu Tampereen korkeakouluyhteisön Tutkimuksen tietosuojapolkuun, josta löydät tietosuojaohjeet tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille.

 • Arvioi, käsitteletkö henkilötietoja. Huomaathan, että henkilötiedon käsite on laaja: tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaansuoraan tai epäsuorasti tunnistaa tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen ja yhteystietojen, mutta myös sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen, mielipiteen, ammattinimikkeen, kuvan tai äänen tai yhden tai useamman tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella.
 • Jos käsittelet, sinun tulee noudattaa tietosuojalakia.
 • Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen suojaamista. Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä. Henkilötietojen käsittelyn on aina perustuttava lakiin.
 • Henkilötietojen käsittelyllä tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti.
 • Entä käsitteletkö erityisiä henkilötietoryhmiä, eli arkaluonteisia henkilötietoja?
 • Vaaditaanko työssäsi tutkimuslupaa tai eettistä ennakkoarviointia?
 • Käsitteletkö muita luottamuksellisia tietoja, kuten kaupallista dataa, yritystietoja, liikesalaisuuksia, sotilaallisia tietoja, sensitiivisiä lajitietoja?
 • Arvioi, minkälaisia riskejä henkilötietojen käsittelyyn liittyy, ja miten hallitset niitä.

Ohjeita henkilötietojen käsittelyyn tutkimuksessa:

Yliopiston tietosuojatiimin tavoitat osoitteesta dpo@tuni.fi.

Kuvituskuva

Andrew Worleyn valokuva sivustolta Unsplash

Arkaluontoisia tietoja sisältävän datan käsittely

Erityisiä henkilötietoryhmiä koskevan datan (sensitiivinen data) kerääminen ja käsittely on mahdollista tieteellisiä ja historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten (artikla 9, EU:n yleinen tietosuoja-asetus). Erityisillä henkilötietoryhmillä tarkoitetaan henkilötietoja, joista ilmenee: 

 • rotu tai etninen alkuperä
 • poliittisia mielipiteitä
 • uskonnollinen tai filosofinen vakaumus
 • ammattiliiton jäsenyys
 • terveyttä koskevia tietoja
 • seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevia tietoja
 •  geneettisten ja biometristen tietojen käsittely henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten

Erityisten henkilötietojen kerääminen vaatii aina tutkittavan nimenomaisen suostumuksen. Arkaluontoista dataa on suojeltava erityisen tarkasti, koska sen käsittelyn asiayhteys voi aiheuttaa huomattavia riskejä perusoikeuksille ja -vapauksille. Datanhallinnassa pitää  minimoida arkaluontoisen datan paljastumiseen liittyvät riskit koko datan elinkaaren ajan.

Kansallinen ohje arkaluonteisia henkilötietoja sisältävän datan hallinnan suunnitteluun

Ota yhteyttä

Etkö löytänyt tarvitsemaasi tietoa oppaasta? Puuttuuko sieltä jokin tärkeä asia? Ota yhteyttä Tampereen yliopiston Datapalveluun, niin autamme ja opastamme sinua tutkimusaineistojen hallinnassa.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback