Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tutkimuksen vaikuttavuus ja näkyvyys: Vastuullinen tutkimuksen arviointi

Hyvät tieteelliset käytännöt

Vastuullista metriikkaa tehdään hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen. Ks. lisää Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa (pdf).

Tutkijan ja hänen henkilötietojensa kunnioittaminen on avoimen ja vastuullisen tutkijan arvioinnin lähtökohta. Tutustu kansalliseen suositukseen: Tutkijanarvionnin hyvät käytännöt. Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus.

  • Arviointi suoritetaan tavalla, joka on kaikkien osapuolten ymmärrettävissä.
  • Arviointiprosessin läpinäkyvyys; tavoitteet, menetelmät, aineistot ja tulosten tulkintatavat ovat avoimesti tiedossa.
  • Arvioitavalla on oikeus tietää, mitä aineistoa hänestä käytetään ja tarkistaa itseään koskevat tiedot. Vain oleelliset ja kaikkien osapuolten tiedossa olevat tekijät ovat mukana arviointityössä (tietojen minimointi).
  • Metriikkaa, esim. h-indeksiä ja muita indikaattoreita, käytetään vain täydentämään laadullista arviointia niissä tapauksissa, kun se on perusteltua.

Määrällisten indikaattoreiden rinnalla tulee käyttää laadullisia tutkimuksenarvioinnin menetelmiä, esimerkiksi vertaisarviointia.

Vastuullinen metriikka ja avoimuus

Tampereen korkeakouluyhteisö seuraa ja arvioi järjestelmällisesti avoimen tieteen ja tutkimuksen edistymistä ja vaikuttavuutta ja tekee tarvittavat päätökset tavoitteiden saavuttamiseksi:

Tieteellisten seurain vastuuskunta (TSV) on julkaissut suosituksen vastuullisesta tutkijanarvioinnista. Suositus on laadittu yksittäisen tutkijanarvioinnin näkökulmasta. Samoja periaatteita on syytä noudattaa myös arvioitaessa tutkimusorganisaatioita, tutkimusyksiköitä ja tutkimusta jossain laajemmassa yhteydessä:

Suositus julkaisumetriikan vastuullisesta käytöstä pohjautuu kansainvälisiin suosituksiin, ja siinä otetaan huomioon kansallinen toimintaympäristö. Suositus julkaisumetriikan vastuullisesta käytöstä sisältyy kansalliseen vastuullisen tutkijanarvioinnin suositukseen.

Julkaisufoorumi (JUFO) on suomalaisen tiedeyhteisön toteuttama, tutkimuksen laadunarviointia tukeva julkaisukanavien tasoluokitus. Tämä käyttöohje sisältää TSV:n hallituksen asettaman ohjausryhmän suositukset JUFO-luokituksen vastuullisesta käytöstä tutkimuksen arvioinnin apuvälineenä.

Tampereen yliopisto on allekirjoittanut kansainvälisen DORA-julistuksen (San Francisco Declaration on Research Assessment). Julistuksen allekirjoittaneet instituutiot sitoutuvat tekemään tieteellisten ansioiden arvioinnista läpinäkyvää, tasapuolista ja monipuolisempaa.

Väineitä, joilla arvioida vastuullisuutta

Jos kiinnostuit vastuullisesta arvioinneista, lue lisää:

Vastuullinen tiede

Potkurin keskuksena vastuullinen tiede. Potkurin lapoina tutkimusetiikka, avoimuus, tiedeviestintä ja arviointi.

Lähde:Vastuullisen tieteen potkuri -artikkeli.

Vastuullinen tiede -sivusto

Vastuullisen arvioinnin perusteluja

  • Tutkimusta arvioitaessa pitäisi mitata organisaation tehtävien ja arvojen mukaista toimintaa. Campbellin laki kertoo, että saamme sitä, mitä mittaamme.
  • Tutkimuksen arvioinnissa pitäisi valita sellaiset mittarit, että ne mittaavat sitä mitä on tarkoitus mitata.
  • Usein määrällisten ja laadullisten lähestymistapojen yhdistelmä antaa parempia vastauksia.
  • Kannattaa investoida arviointiin, jolla vastataan asetettuihin kysymyksiin vastuullisesti.
  • Julkaisumetriikan väärinkäyttö voi johtaa negatiiviseen julkisuuteen ja sillä voi olla kielteinen vaikutus henkilöstön hyvinvointiin.

Lähde: INORMS: Five arguments to persuade HE Leaders to evaluate research responsibly (pdf)

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback