Skip to Main Content

Tutkimuksen vaikuttavuus ja näkyvyys: Julkaisutiedot ansioluetteloon

Tutkijan julkaisut ja muut tutkimustuotokset

Kun ylläpidät ja huolehdit, että omat julkaisutietosi ovat ajantasaisia Tampereen yliopiston tutkimustietojärjestelmässä (TUNICRIS), voit hyödyntää järjestelmän työkaluja ja luoda automaattisesti itsellesi julkaisuluettelon.

Huolehdi myös ORCID-profiilisi ajantasaisuudesta.

Tutkijan ansioluettelo ja julkaisuluettelo

Tutkijan ansioluettelomalli

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK), Suomen yliopistot UNIFI ry, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Suomen Akatemia ovat yhdessä laatineet mallin hyvän tieteellisen käytännön mukaiseksi ansioluetteloksi. Sillä pyritään ohjeistamaan ansioluettelon laatijaa tutkimuseettisestä näkökulmasta siten, että ansiot tulisivat esille mahdollisimman kattavasti, totuudenmukaisina ja vertailukelpoisina.

Julkaisuluettelomalli

Suomen Akatemian ohjeen mukaan julkaisuluettelo sisältää seuraavat tiedot:

 • hakijan nimi, julkaisuluettelon päiväys
 • julkaistut ja julkaistavaksi hyväksytyt julkaisut luokiteltuna OKM:n julkaisuluokituksen mukaisesti.

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset
C Tieteelliset kirjat (monografiat)
D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut
F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta
G Opinnäytteet
H Patentit ja keksintöilmoitukset
I Audiovisuaaliset aineistot ja tieto- ja viestintätekniset ohjelmat

Lisätietoa: Suomen Akatemia

Tutkijan vaikuttavuuslukuja

Viittaustietokannasta selviää yleensä tutkijan:

 • löytyneiden julkaisujen kokonaismäärä,
 • julkaisujen saamien viittausten kokonaismäärä (myös ilman itseviittauksia),
 • julkaisujen keskimääräinen viittausmäärä (vain WoS),
 • h-indeksi (Hirsch-indeksi).

Huom!

 • Yksittäisessä viittaustietokannassa ei ole tutkijan kaikki julkaisut.
 • Julkaisuluettelon avulla saadaan tarkempi hakutulos, mutta haku vie aikaa. Julkaisujen nimissä voi olla eroavaisuuksia julkaisuluettelon ja viittaustietokantojen välillä.
 • Sukunimellä haku: nimenmuutokset ja erilaiset kirjoitusasut ovat mahdollisia, joten on kokeiltava eri vaihtoehtoja yhdysnimien (esim. Yli-Koski), skandinaavisia merkkejä (å, ä, ö) sisältävien nimien, etuliitteellisten nimien (van, de, der jne.) tai translitteroitujen nimien yhteydessä.
 • Vanhojen julkaisujen tiedot ovat joskus puutteellisia (tutkijan etunimestä vain alkukirjain, ei affiliaatiota jne.).
 • Scopuksen automatiikka voi yhdistää virheellisesti samalle Author ID:lle eri tekijöiden julkaisuja tai jättää yhdistämättä saman tekijän julkaisuja.

H-indeksi

Mikä on h-indeksi?

H-indeksi on lukuarvo, joka kuvaa tutkijan kumulatiivista tuloksellisuutta. Se määräytyy sekä tutkijan julkaisujen lukumäärän että julkaisujen saamien viittausten lukumäärän mukaan.

H-indeksi = julkaisujen lukumäärä (h) joihin on viitattu ≥ h.

 • Tutkijan h-indeksi on 10 jos hän on julkaissut vähintään 10 artikkelia, joihin viitataan vähintään 10 kertaa.
 • Käytännössä viittaustietokannat ilmoittavat tutkijan h-indeksin eli sitä ei tarvitse "laskea".

Miten selvitän h-indeksini?

Tutkijan h-indeksin voi tarkistaa Scopus, Web of Science ja Google Scholar -viittaustietokannoista. Google Scholarin viittausten analysointi voidaan tehdä ilmaisella Publish or Perish -ohjelmalla.

Tietokantojen h-indeksit eroavat toisistaan koska niiden sisällöt eroavat toisistaan. Jokainen tietokanta laskee h-indeksin sisältämiensä julkaisujen pohjalta, tämän vuoksi valitaan tieteenalakohtaisesti soveltuva tietokanta tai sovellus h-indeksin katsomiseen.

Jotta tutkijan h-indeksi voidaan määrittää, on tarkasteluun otettava kaikki hänelle kuuluvat julkaisut, jotka ovat tietokannoista löydettävissä. Tämän vuoksi h-indeksin luotettavaan määrittelyyn tarvitaan aina tutkijan ajantasainen julkaisuluettelo.

Google Scholarin tutkijaprofiiliin perustuva h-indeksi ottaa mukaan myös ei-tieteellisiä julkaisuja esim. graduja. Lisäksi osa artikkeleista on useaan kertaan rinnakkaistallennuksen vuoksi. Google Scholarin h-indeksi eroaakin merkittävästi WoS:n ja Scopuksen arvoista.

H-indeksille ominaista…

 • Mitä enemmän tutkijalla on paljon viittauksia saaneita julkaisuja, sitä suurempi h-indeksi on.
 • H-indeksi suosii pitkän uran tehneitä tutkijoita, sen arvo ei laske.
 • H-indeksejä voidaan verrata vain saman alan tutkijoiden kesken.
 • H-indeksi ei ota huomioon julkaisujen kirjoittajien lukumäärää, jolloin se suosii aloja, joissa on suuret tutkimusryhmät ja tutkijoilla siten paljon julkaisuja.
 • H-indeksi ei erottele viittausten laatua eikä ota huomioon viittausten kontekstia.
 • H-indeksi voi antaa kohtuuttoman vähän painoarvoa erittäin paljon viittauksia saaneille julkaisuille, vaikka ne voivat olla tutkijan vaikuttavuuden kannalta keskeisiä.

(Lähde: sovelletusti Oulun yliopiston kirjaston opas)

 

H-indeksi pikaohjeet

Viittaustietokannat

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback