Skip to Main Content

Opiskelija ja avoin tiede: Aineistonhallinta ja tietosuoja

Mitä on tutkimusaineisto?

Tutkimusaineistolla (tai tutkimusdatalla) tarkoitetaan opinnäytteessä käyttämääsi aineistoa, johon opinnäyte perustuu.

 • Aineisto voi olla itse keräämääsi, esimerkiksi kyselyitä, haastatteluita, mittaustuloksia, muistiinpanoja tai kenttäpäiväkirjoja.
 • Tutkimuksessa voidaan käyttää myös muualta saatuja ”valmiita” aineistoja, esimerkiksi arkistolähteitä, äänitallenteita, YouTube-videoita, valokuvia, kirjallisuutta tutkimuskohteena, elokuvia, verkkosivustoja, keskustelupalstojen viestiketjuja, lääketieteellisiä kuvantamisia, simulaatioita jne.
 • Aineisto voi olla myös ohjaajaltasi tai data-arkistosta saatu tutkimusaineisto.
 • Jatkokäyttöä varten arkistoituja kysely- ja haastatteluaineistoja löydät esim. Tietoarkistosta.

                                   Pikselin Soluja, Protokollaa, Vaihto                                          Haastattelu, Ihmiset, Symboli, Kuvaketta                Kuvat: Pixabay

Näiden lisäksi aineistoa voivat olla lisäksi edellä lueteltujen aineistojen pohjalta tehdyt luokittelut, kategorisoinnit, taulukot, tietokannat, visualisoinnit, muistiinpanot jne. HUOM. Tutkimusaineistolla ei tässä yhteydessä tarkoiteta lähdekirjallisuutta tai tutkimusjulkaisuja.

Lisää tietoa aineistonhallinnasta, katso opas Opiskelijan aineistonhallinnan ohjeet

Mitä aineistonhallintasuunnitelma tarkoittaa

Vastuullinen aineistonhallinta on olennainen osa opinnäytteen tekemistä ja lisäksi tärkeä työelämätaito. Tässä muutamia olennaisia asioita, joita sinun pitää ottaa aineistonhallinnassa huomioon,  sisältö on saatavilla myös sway-esityksen muodossa.

 • Aineistonhallinnalla tarkoitetaan opinnäytteessä käytettävien aineistojen keräämistä, käsittelyä, kuvailua, tallentamista ja säilyttämistä.
 • Aineistonhallintasuunnitelmassa nämä prosessit on kuvattu ja kirjoitettu ylös jo ennen kuin varsinaista aineiston keruuta.
 • Aineistonhallintasuunnitelmaa myös päivitetään ja täydennetään, kun työ etenee ja suunnitelmat tarkentuvat tai muuttuvat.

Aineistonhallintasuunnitelman tarkoituksena on:

 • Ennakoida mahdollisia tietosuojariskejä ja varmistaa, että aineisto pysyy turvallisissa käsissä ja käyttökelpoisena koko projektin ajan.
 • Parantaa tutkimuksen tai harjoitustyön luotettavuutta ja tulosten toistettavuutta
 • Edistää kerätyn tutkimusaineiston jatkokäyttöä.

Aineistonhallintasuunitelman kirjoittamissa voit hyödyntää lomakepohjaa, josta löydät myös tällä sivulla olevan ohjeistuksen. Ohjeet löytyvät myös aineistonhallintasuunnitelmien kirjoittamiseen tarkoitetusta palvelusta DMPTuulista.

Aineiston esittely

 • Kerro lyhyesti tutkimusaineistostasi: millaisen aineiston keräät tai tuotat tai millaista olemassa olevaa aineistoa käytät?
 • Kuinka paljon tallennustilaa tarvitset aineistollesi?
 • Varmista, että keräämäsi aineisto on riittävän laadukasta tutkimukseesi. Kerää ensin esimerkiksi pieni testiaineisto ennen varsinaista aineiston keruuta: tee koehaastattelu, testaa kyselylomaketta
 • Jos käytät aiemmin kerättyä aineistoa, perehdy siihen huolella ja arvioi pystytkö sen avulla vastaamaan tutkimuskysymyksiisi.

Aineiston dokumentointi ja metatiedot

Aineiston keräys ja käsittely pitäisi kuvata sillä tarkkuudella, että joku muu kuin sinä itse ymmärrät, mistä aineistossa on kysymys. Aineisto kannattaa kuvata niin tarkasti, että jos jostain syystä joutuisit keskeyttämään opinnäytteesi tekemisen esimerkiksi vuodeksi tai kahdeksi, voisit silti kohtuullisen turvallisin mielin jatkaa opinnäytettäsi siitä, mihin olit jäänyt.

Kuvaa aineiston kerääminen ja käsittely

 • Mitä aineiston tiedostot sisältävät?​
 • Milloin aineisto kerättiin?​
 • Missä aineisto kerättiin?​
 • Miksi aineisto kerättiin?​
 • Miten aineistoa on käsitelty tai muokattu?
 • Taulukkomuotoisessa aineistossa sarakkeiden ja rivien otsikot, datan koodaukset (mukaanlukien tieto puuttuvista tiedoista), mittayksiköt jne.
 • Avaa käyttämäsi lyhenteet.

Tiedostojen nimeäminen ja kansiorakenne

 • Kiinnitä huomiota tiedostojen ja kansioiden nimiin sekä järjestykseen.
 • Fiksut tiedostojen nimet ovat lyhyitä, informatiivisia ja yhtenäisiä. Merkitse esimerkiksi päivämäärät vakioidusti YYYYMMDD.
 • Käytä versionumerointia tiedostojen nimissä ja pidä alkuperäinen tiedosto erillään muokkaustiedostoista.
 • Jo yhdestä haastattelusta kertyy helposti kolme tiedostoa: alkuperäinen äänitiedosto, litteroitu tekstitiedosto ja haastattelun muistiinpanot.
 • Älä käytä henkillöihin liittyviä tunnisteellisia tietoja tiedostojen nimissä!

Aineistoon liittyvät oikeudet

Ota huomioon:

 • Muualta saamaasi aineistoon liittyvät mahdolliset tekijänoikeudet tai käyttöehdot.
 • Kaikki netissä saatavilla oleva aineisto ei ole välttämättä sellaisenaan käytettävissä omassa työssäsi. Tutustu käyttämäsi palvelun käyttöehtoihin ja selvitä, onko aineistojen tutkimuskäyttö luvallista.
 • Katso video tutkimusaineistojen immateriaalioikeuksista ja tietosuojasta (Youtube, englanninkielinen, 5:02):

Kuvat, tekstit, muut tuotokset:

 • Näihin liittyy todennäköisesti myös tekijänoikeuksia.
 • Erityisesti jos lataat kuvia tai tekstejä omalle koneellesi, sinun tulisi varmistaa, että sinulla on tähän oikeus.
 • Joskus kuvien ja tekstien lupaehdot on määritelty lisensseissä.
 • Jos käytät aineistonasi esimerkiksi sosiaalisen median viestejä, varmista palvelun käyttöehdoista, että voit tarvittaessa ladata viestejä koneellesi.
 • Ks. kuvien käytöstä Aalto-yliopiston ImagOA-opas
 • Lue Kopioston lakimiehen ohjeet, miten opiskelija saa käyttää kuvia opinnäytetyössään?
 • Jos saat ohjaajaltasi aineiston käyttöösi, kannattaa epäselvyyksien välttämiseksi sopia, kuka aineistoa saa käyttää ja mitä aineistolle tehdään opinnäytteen valmistumisen jälkeen tai entä jos opinnäyte jää kesken?
 • Samoin, jos teet opinnäytettäsi yhteistyössä esimerkiksi yrityksen kanssa. Jääkö aineisto yrityksen käyttöön, saatko itse käyttää aineistoa myöhemmin vai pitääkö aineisto hävittää?

 

Mitä teen aineistolleni opinnäytteen valmistuttua?

Jatkokäyttö: ennakoi aineiston jatkokäyttöä tai avaamista jo ennen aineistonkeruuta!

 • Aineiston avaamiseksi jatkokäyttöön muiden käyttöön tarvitset luvan tutkittavilta.
 • Aineiston avaaminen tehdään arkistoissa, jollainen on esimerkiksi Tampereen yliopiston yhteydessä toimiva Tietoarkisto (FSD). Pro gradu -aineistoja he ottavat arkistoitavaksi harkinnanvaraisesti. Aineiston tulisi olla riittävän laaja vertailututkimuksen, menetelmäopetuksen tai uuden tutkimuksen tarpeisiin. Lue lisää Tietoarkiston vastaanottamista aineistoista.           
 • Ota yhteyttä esimerkiksi Tietoarkistoon ja kysy avaamisen mahdollisuuksista.
 • Yliopiston tallennusratkaisujen käyttöoikeus päättyy valmistumiseen – ota aineisto talteen, jos et tuhoa sitä.                          

 

Henkilötiedot, informanttien oikeudet:

 • Olennaista on tutkittavien informointi jatkokäytöstä.
 • Henkilötietoja sisältävä aineisto yleensä tuhotaan opinnäytteen valmistumisen ja hyväksymisen jälkeen.

 • Informoi tutkittavia, jos aiot käyttää aineistoa myös opinnäytteesi jälkeen esimerkiksi jatkotutkinnossa tai teet opinnäytteesi pohjalta julkaisun. Julkaisussa käytettävää aineistoa voi olla tarpeen säilyttää tutkimuksen todentamista varten.

 • Ota huomioon myös opinnäytteesi toimeksiantajan mahdolliset intressit aineistoon.

Säilyttäminen:

 • EU-rahoitteinen Zenodo-palvelu soveltuu monentyyppisten aineistojen säilyttämiseen. Aineiston näkyvyyden voi tarvittaessa rajat niin, että vain sinä pääset siihen käsiksi, mutta myös avaaminen on mahdollista Zenodon kautta.

Aineiston tallennus ja tietoturva

Aineiston käsittelyssä käytettävät laitteet

 • Kyselylomakejärjestelmät O365 Forms ja LimeSurvey (intra)
 • Haastattelut – sanelimet (intra)
 • Zoom ja Teams (intra) ovat Tietosuojalain ja EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) kanssa yhteensopivia intranetin ohjeiden mukaisesti tuni-tunnuksilla kirjauduttaessa. Tallenne tallentuu haastattelijan tietokoneelle.
 • Kannettavat tietokoneet (intra): Huolehdi oman tietokoneesi tietoturvasta.
 • Ulkoiset kovalevyt: Suojaa ulkoiset kovalevyt ainakin salasanalla.
 • Käytä yliopiston tallennusratkaisuja (intra), joita ovat OneDrive for Business, Tuni Groups ja henkilökohtainen verkkoasema.
 • Kuluttajakäyttöön tarkoitetut kaupalliset pilvipalvelut eivät aina sovellu luottamuksellisten tietojen, kuten henkilötietojen käsittelyyn.

Tietosuoja lyhyt versio

Tutkimukseen sisältyy aina: lakiin, oikeuksiin ja etiikkaan liittyviä kysymyksiä.

Osoita, että olet tietoinen tutkimukseen ja aineistojen käsittelyyn liittyvistä säädöksistä!

Muista:

 • Arvioi, käsitteletkö henkilötietoja. Tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja.
 • Tietosuojalaki.Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen suojaamista. Henkilötietojen käsittelyn on aina perustuttava lakiin.
 • Tietojen arkaluontoisuus, sensitiivsyys, esimerkiksi lapset
 • Muu luottamuksellnen tieto, kaupallinen data, yritystiedot, liikesalaisuudet, sotilaalliset tiedot, sensitiiviset lajitiedot?
 • Tutkimuslupa tai eettinen ennakkoarviointi?
 • Arvioi, minkälaisia riskejä henkilötietojen käsittelyyn liittyy, ja miten hallitset niitä.

Katso myös Tietosuoja ja henkilötiedot

Linkkejä Sosiaalisen median aineistojen käytöstä tutkimuksessa

Facebook-aineistojen käytöstä The Conversation -kanavalla.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback