Skip to Main Content

Opiskelija ja avoin tiede: Avoin julkaiseminen

Opinnäyte - avoin julkaiseminen

Opiskelija julkaisee usein ensimmäisen kerran opinnäytettä julkaistessaan. Tampereen korkeakoulyhteisön linjauksen mukaan opinnäytteet julkaistaan avoimesti. Opinnäyte on julkinen asiakirja ja se kannattaa huomioida jo opinnäytettä kirjoitettaessa.

 • Opinnäytteeseen ei voi sisällyttää salassa pidettävää tietoa.
 • Opinnäytetyö kirjoitetaan siten, että se on kaikilta osin julkinen.
 • Opiskelijalla tulee olla tekijänoikeudet työn sisällön verkkojulkaisemiseen (esimerkiksi kuvat, nuotit, valokuvat).

Julkaisuarkistoja:

 • Trepo This link opens in a new windowsisältää Tampereen yliopiston opinnäytteet, myös väitöskirjat
 • Theseus This link opens in a new windowsisältää TAMKin avoimesti julkaistut opinnäytteet
Katso lisää Opinnäytteen jättäminen arvioitavaksi ja julkaiseminen -oppaasta.

Avoin julkaiseminen

Open Access (OA) tarkoittaa tieteellisen tiedon avointa, vapaata saatavuutta. Avoimesti saatavilla oleva julkaisu on kenen tahansa luettavissa, milloin ja missä tahansa Internetin kautta.

Avoimesti voi artikkelin tai kirjan julkaista esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Julkaisemalla artikkelin Open Access -periaatteella toimivassa lehdessä (kultainen OA)
 • Rinnakkaistallentamalla artikkelin tai tekijän oman viimeisen version siitä oman organisaation avoimeen julkaisuarkistoon kustantajan ehtojen mukaisesti (vihreä OA)
 • Ostamalla artikkelin avoimeksi tilausmaksullisesta lehdestä (hybridi OA)
 • Julkaisemalla tieteenalakohtaisessa Open Access -arkistossa (esim. ArXiv, bioRxiv, RePEC, PubMed Central, SocArXiv tai SSRN) kustantajan ehtojen mukaisesti
 • Julkaisemalla kirjan (monografian) Open Access -kustantajan kautta.   

 

Keskellä olevassa pallukassa teksti Open Access. Sen ympärillä kolme pallukkaa, joissa teksti vihreä OA, kultainen OA ja hybridi OA.

Avoimen julkaisemisen hyödyt

Avoimet julkaisut keräävät viittauksia

Open Access -julkaisemisen yhtenä etuna mainitaan usein se, että avoimesti julkaistut tieteelliset artikkelit keräävät enemmän viittauksia kuin perinteisesti tilausmaksullisissa lehdissä julkaistut artikkelit. Viittausten kertymistä on tutkittu paljon, ja analyysien kohteena on ollut eri tieteenalojen julkaisuja.

Näkyvyys ja vaikuttavuus

 • Avoimien julkaisujen näkyvyys ja saatavuus paranee. Hakukoneet löytävät avoimet artikkelit hyvin.
 • Paremman näkyvyyden ja saatavuuden myötä tulosten hyödynnettävyys kasvaa.
 • Avoimia julkaisuja pääsevät lukemaan kaikki, myös tiedeyhteisön ulkopuolelta muut uusimpia tutkimustuloksia työssään tarvitsevat asiantuntijat ja ammattilaiset, kuten lääkärit, yritysten tuotekehittäjät ja julkishallinnossa työskentelevät.
 • Vaikuttavuutta on myös tutkimustulosten soveltaminen käytännön ratkaisuissa sekä yhteiskunnan tasolla että esimerkiksi yrityksissä, ei pelkästään viittausten kertyminen.

Tutkimusrahoittajat

Tutkimusrahoittajat edellyttävät julkaisujen avoimuutta usein sen vuoksi, että ne jakavat tutkijoille julkista rahaa. Taustalla on näin ajatus siitä, että kansalaisilla on oikeus nähdä, mihin heiltä kerättyjä verovaroja on käytetty.         

 

Avoimen julkaisemisen etuja ovat tutkimus saa enemmän näkyvyyttä, asiantuntijat voivat hyödyntää tutkimustuloksia, avoin julkaisu kerää enemmän viittauksia, tutkimus voi vaikuttaa käytänteisiin, kansalaiset voivat tutustua tutkimustuloksiin, rahoittajan asettamat ehdot täyttyvät, julkisen rahoituksen käyttö tulee näkyväksi, kehitysmaissa toimivat tutkijat voivat hyödyntää tutkimustuloksia.

Julkaisuprosessi ja artikkeliversiot

Tutkimusartikkelin julkaisuprosessissa syntyy artikkelista useita eri versioita ja näillä eri versioilla on yleensä erilaisia käyttöoikeuksia.

Käyttöoikeuksilla on merkitystä erityisesti silloin, kun artikkelia ollaan tallentamassa julkaisuarkistoon. Kustantajalta pitääkin selvittää, minkä version tutkimusartikkelista, kokoomateoksen artikkelista tai konferenssijulkaisusta saa rinnakkaistallentaa. Ensimmäinen lehteen tarjottu versio artikkelista (pre-print) vaihtuu vertaisarvioinnin ja mahdollisten muutosten myötä viimeiseksi käsikirjoitusversioksi (post-print). Valtaosa kustantajista sallii tämän vertaisarvioidun käsikirjoituksen tallentamisen oman yliopiston julkaisuarkistoon.

Lähde: HEFCE’s Open Access Policy

Taulukkoon on koottu nimityksiä, joita kustantajat käyttävät tieteellisestä artikkelista julkaisuprosessin eri vaiheissa.

  Lehteen lähetetty käsikirjoitus Tekijän viimeinen versio artikkelista

Lehdessä julkaistu artikkeli

Englanniksi Pre-print, submitted version, author-submitted article Post-print, final draft, accepted author manuscript, accepted article, author's accepted manuscript

Final published article, final published version, version of record, definitive version, publisher PDF, publisher's version, ahead of print, in press, corrected proof, online first, offprint, Epub, forthcoming article.

Tunnusmerkkejä Vertaisarvioimaton versio, tekijän ensimmäinen lehteen lähettämä käsikirjoitusversio artikkelista Vertaisarvioitu versio, jonka tekijä on muokannut vertaisarvioijilta saamiensa kommenttien perusteella ja lähettänyt lehteen julkaistavaksi. Ei kustantajan logoa, sivunumeroita tai lopullista taittoa. Artikkelin lopullinen versio, jossa on kustantajan viimeistelemä taitto, sivunumerot, logo yms.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback