Skip to Main Content

Avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit: Suosituksia ja linjauksia

1. Kansallisia ja kansainvälisiä oppimisen avoimuuden linjauksia:

UNESCO:n suositus avoimista oppimateriaaleista (2019) on kansainvälinen avoimia oppimateriaaleja käsittelevä linjaus.

1. Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020-2025

 • Tutkimusyhteisön kansalliset linjaukset linjaavat yksityiskohtaisesti Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksessa määriteltyjen päämäärien saavuttamiseen tarvittavat strategiset periaatteet, tavoitteet ja toimintasuunnitelmat.

2. Avoimen tieteen kansalliset linjaukset

3. Kansallinen osalinjaus oppimateriaalien avoimesta saatavuudesta:

 • Linjaus koostuu yhteisistä periaatteista ja (a) oppimateriaalien avoimen saatavuuden sekä (b) avoimien oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjauksista, joissa määritellään tavoitteita ja toimenpiteitä.

4. Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen koordinaation (AVOTT) Toimintakulttuurin avoimuuden asiantuntijaryhmä on laatinut yhteistyössä AVOTT-ohjausryhmän ja koko tutkimusyhteisön kanssa linjauksen toimintakulttuurin avoimuuden edistämiseksi. Linjauksessa huomioidaan myös oppimisen avoimuus.

"Organisaatio suosittelee, että avoimien oppimateriaalien laatijat vievät oppimate­riaalien metatiedot mahdollisimman kattavasti Avointen oppimateriaalien kirjastoon." s.13

Tampereen yliopisto

Avoimen tieteen linjaus (2024) : Tampereen yliopisto on vastuullinen ja avoin yhteiskunnallinen vaikuttaja ja kumppani

 

Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) on vahvistanut yliopiston linjauksen kanssa varsin yhteneväisen avointa tiedettä koskevan linjauksensa ”Avoimen TKIO-toiminnan linjaus ja periaatteet (pdf)/ Open RDI operation guidelines

and principles”

2. Missä julkaistaan avoimia opetusmateriaaleja?

3. Mitä tulee ottaa huomioon opetusmateriaalien kuvailutiedoissa?

 • Oppimateriaalien tekijöitä suositellaan tallentamaan aineistot ja kuvailutiedot Avointen oppimateriaalien kirjastoon. Sinne on mahdollista tallentaa myös pelkät metatiedot sekä linkit alkuperäisiin materiaaleihin.
 • Avoimessa julkaisemisessa on yleisesti käytössä kansainväliset Creative Commons -lisenssit.
  • Oppimateriaaleihin suositellaan useimmiten CC-BY ja CC-BY-SA-lisenssejä, jotka sallivat teoksen käytön kaupallisiin tarkoituksiin ja sen muokkaamisen. Tekijän nimi on aina mainittava ja muokattu tai kaupallistettu teos on lisensoitava edelleen samalla lisenssillä CC BY-SA. On huomattava myös, että jos kaupallinen käyttö kielletään, teosta ei voi käyttää maksullisissa koulutuksissa.
  • Avointa oppimateriaali on David Wileyn 5R -mallin (retain, reuse, revise, remix, redistribute) mukaan, kun sitä voi säilyttää, uudelleenkäyttää, muokata, yhdistellä ja jakaa uudelleen.
  • Lisenssi kannattaa merkitä aineistoon ja metadataan.
  • Myös muista lisenssejä on tarjolla ks.Tampereen yliopiston kirjaston oppaassa Creative Commons -lisenssit
  • Kansallinen Suositus oppimateriaalien avoimessa julkaisussa huomioitavista tekijänoikeudellisista asioista
 • Oppimateriaalin kuvailutietoihin on tärkeä lisätä Tampereen korkeakouluyhteisö affilitaatio tietoihin (eli organisaatiotieto, jossa materiaali on tehty).
 • Merkitse oppimateriaalien kuvailutietohin tiedot materiaalien saavutettavuudesta.

4. Kuinka voin arvoida opetusmateriaalien laatua?

5. Pitääkö opetusmateriaalien olla saavutettavia kun ne julkaisee avoimesti?

Saavutettavuus on ihmisten erilaisuuden ja moninaisuuden huomiointia verkkopalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Saavutettava palvelu on sellainen, jota kaikkien on mahdollista käyttää yhdenvertaisesti. Saavutettavuus parantaa esteettömyyttä digitaalisissa ympäristöissä.

6. Miten oppimisen ja opetusmateriaalien avoimuudesta voi meritoitua?

Oppimisen avoimuuden edistäminen vaatii opettajalta aikaa ja osaamista. Meriittejä arvioitaessa tulee kiinnittää huomiota julkaistujen avoimien oppimateriaalien määrän lisäksi avoimien oppimateriaalien laatuun, vaikuttavuuteen, avoimuuden asteeseen, yhteistyöhön, sekä meriitin vaatimaan työmäärään ja osaamiseen. Laadukkaiden avoimien oppimateriaalien tarkastelussa voi apuna käyttää kansallista Avointen oppimateriaalien laatukriteeristöä. Opettaja voi kehittää ja edistää omaa osaamistaan esimerkiksi tarkastelemalla opettajien osaamistasoja.

Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden meriitit voidaan jakaa

 •     avoimiin oppimateriaaleihin,
 •     avointa oppimista koskeviin tutkimustuotoksiin,
 •     täysin avoimiin kursseihin ja luentoihin sekä
 •     avoimeen oppimiseen liittyvään toimintaan.

Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuteen liittyvät meriitit voi kirjata mm.

Kansallinen suositus meritoitumiselle oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudesta.

Kysy kirjastosta

 • kysymyksiä avoimista opetusmateriaaleista, kirjaston osoite: oa@tuni.fi

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback