Skip to Main Content

Väitöskirjan julkaiseminen Tampereen yliopistossa: Julkaisuluvat

Väittelijän vastuu

Väittelijänä vastaat väitöskirjasi sisällöstä ja oikeuksistasi siihen. Sinulla pitää olla täydellinen tekijänoikeus väitöskirjassa mukana olevaan kuva-, taulukko- tms. aineistoon tai olet hankkinut aineistoon julkaisuluvan, joka kattaa sekä painetun että verkossa julkaistun väitöskirjan.

Huolehdithan myös, että väitöskirjatyössäsi käytettyjen tietokoneohjelmien tekijänoikeusasiat ovat oikeudellisesti kunnossa.

Artikkeliväitöskirjan luvat

Artikkeliväitöskirjan tekijän on varmistettava, että hänellä on lupa liittää artikkelit ja konferenssijulkaisut sekä painettuun että avoimesti verkossa julkaistavaan väitöskirjaan. Kirjasto tarkastaa artikkelien luvat ja artikkeliversiot ennen väitöskirjan julkaisemista avoimesti yliopiston julkaisuarkistossa.

Mikäli väitöskirjaan sisältyy vielä julkaisematon artikkeli, sitä ei liitetä verkkoväitöskirjaan, jotta se ei vaaranna julkaisemista lehdessä. Painettuun väitöskirjaan julkaisematon artikkeli tulee liittää mukaan.

Julkaisulupien pyytäminen

 • Tarkasta artikkelin kustannussopimus tai Copyright Transfer Agreement -sopimus. Niissä kerrotaan usein, mitä oikeuksia kirjoittajalle jää. Jos sopimuksesta käy selvästi ilmi, että artikkelin käyttö painetussa ja elektronisessa väitöskirjassa on sallittua, lupaa ei tarvitse pyytää erikseen.
 • Pyydä lupa RightsLink-palvelusta. Suurten kansainvälisten kustantajien artikkeleihin luvan voi useimmissa tapauksessa hakea Copyright Clearance Centerin RightsLink-palvelusta. Artikkelin yhteydessä kustantajan verkkopalvelussa on tällöin painike Get rights and content, Reprints & permissions tms., jota klikkaamalla pääset täyttämään verkkolomakkeen. Tallenna saamasi lupa kokonaisuudessaan ja toimita se kirjastoon PDF-muodossa.   
 • Pyydä lupa sähköpostilla. Kotimaisten tai pienten ulkomaisten kustantajien artikkeleiden ja konferenssijulkaisujen luvat voi usein pyytää sähköpostilla tai verkkolomakkeella suoraan kustantajalta. Kerro viestissäsi:
  • mitä artikkelia pyyntösi koskee
  • mihin tarkoitukseen lupaa pyydät (painettu ja verkkoversio väitöskirjastasi)
  • verkkoversio julkaistaan yliopiston avoimessa julkaisuarkistossa (non-commercial institutional repository)
  • milloin viimeistään tarvitset luvan.

Huomaa, että osa kustantajista ei salli lopullisen, julkaistun version liittämistä verkkoväitöskirjaan. Näissä tapauksissa on käytettävä accepted manuscript (ns. post-print) -versiota. Se on viimeinen lehteen lähetetty, vertaisarvioinnin läpikäynyt versio, jossa ei ole kustantajan tekemää taittoa.

Creative Commons -lisensoidut julkaisut

Jos artikkelisi tai konferenssijulkaisusi on julkaistu Creative Commons -lisenssillä, sinun ei tarvitse pyytää erillistä julkaisulupaa väitöskirjaasi varten.

Avoimen tieteen linjaus

Avoimen tieteen linjaus : Tampereen yliopisto on vastuullinen ja avoin yhteiskunnallinen vaikuttaja ja kumppani

Tampereen yliopiston avoimen tieteen linjauksessa korostuu tieteen ja tutkimuksen avoimuuden merkitys tieteen ja tutkimuksen korkean tason, vastuullisuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta. Linjaus kattaa toimintakulttuurin, tutkimuksen ja oppimisen avoimuuden. Vastuullisella avoimuudella Tampereen yliopisto haluaa lisätä tutkimuksen ja opetuksen korkeaa tieteellistä tasoa, läpinäkyvyyttä, vaikuttavuutta, tehokkuutta ja taloudellista kestävyyttä sekä kunnioittaa eri tieteenalojen ominaispiirteitä ja tekijöiden oikeuksia sekä parantaa avoimen tieteen toteuttamisen edellytyksiä.

Avoimen tieteen tavoitteena on edistää tieteen ja tutkimuksen korkeaa tasoa ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta mahdollistamalla yhteiskehittäminen ja tuomalla tieteen tulokset avoimesti kaikkien saataville. Avoin tiede kattaa toimintakulttuurin, julkaisemisen, tutkimusaineistojen ja muiden tutkimustuotosten sekä oppimisen avoimuuden. Avoimen tieteen avulla pyritään myös lisäämään tieteellistä yhteistyötä ja tutkimustuotosten käyttöä sekä avaamaan tutkimustyötä ottamalla siihen mukaan tiedeyhteisön ulkopuolisia toimijoita. Tampereen yliopisto haluaa edistää toiminnassaan vastuullista avoimuutta, jossa otetaan huomioon tutkimuksen ja opetuksen vapaus, tiedollisen tasa-arvon vahvistaminen ja toiminnan tarkoituksenmukaisuus.

Avoimuus on Tampereen yliopiston keskeisiä arvoja. Yliopiston strategian mukaisesti avoimuus näkyy viestinnässä ja päätöksenteossa sekä avoimuutena yhteiskuntaan tieteen saavutusten avaamiseksi ja yliopiston toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi.

Yliopisto on sitoutunut keskeisiin kansallisiin ja kansainvälisiin avoimen tieteen periaatteita määritteleviin linjauksiin, kuten kansalliseen Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistukseen (2020) ja sitä täsmentäviin linjauksiin ja suosituksiin, UNESCOn Avoimen tieteen suositukseen (2021), tutkimuksen arviointia koskevaan DORA-julistukseen (2012) ja Eurooppalaisten Yliopistojen Liiton (EUA) vastuullisen arvioinnin uudistustyöhön (CoARA, 2022).

Julkaisun pysyvä osoite on https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202402062145

Julkaisuprosessi ja artikkeliversiot

Julkaisuprosessissa ensimmäinen lehteen lähetytty versio on englanniksi submitted manuscript, vertaisarvioinnin läpikäynyt ja julkaistavaksi hyväksytty ja useimmiten rinnakkaistallennettava versio on accepted manuscript ja kustantajan viimeistelemä versio on publisher's version. Ennen tutkimusartikkelin, kokoomateoksen artikkelin tai konferenssijulkaisun tallentamista julkaisuarkistoon on selvitettävä, minkä version saa rinnakkaistallentaa. Valtaosa kustantajista sallii tekijän oman viimeisen version eli ns. accepted manuscript -version (post-print, final draft) tallentamisen oman yliopiston julkaisuarkistoon. Tämä versio on vertaisarvioitu ja sitä on muokattu arvioijien kommenttien perusteella, mutta kustantaja ei ole vielä viimeistellyt ja taittanut sitä valmiiksi.

Esimerkiksi Creative Commons -lisenssillä julkaistuista artikkeleista saa tallentaa lopullisen version eli kustantajan oman PDF-version. Artikkelin lopullinen versio on kustantajan taittama ja editoima versio, joka on julkaistu lehdessä.

Taulukkoon on koottu nimityksiä, joita kustantajat käyttävät tieteellisestä artikkelista julkaisuprosessin eri vaiheissa.

  Lehteen lähetetty käsikirjoitus Tekijän viimeinen versio artikkelista

Lehdessä julkaistu artikkeli

Englanniksi Pre-print, submitted version, author-submitted article Post-print, final draft, accepted author manuscript, accepted article, author's accepted manuscript

Final published article, final published version, version of record, definitive version, publisher PDF, publisher's version, ahead of print, in press, corrected proof, online first, offprint, Epub, forthcoming article.

Tunnusmerkkejä Vertaisarvioimaton versio, tekijän ensimmäinen lehteen lähettämä käsikirjoitusversio artikkelista Vertaisarvioitu versio, jonka tekijä on muokannut vertaisarvioijilta saamiensa kommenttien perusteella ja lähettänyt lehteen julkaistavaksi. Ei kustantajan logoa, sivunumeroita tai lopullista taittoa. Artikkelin lopullinen versio, jossa on kustantajan viimeistelemä taitto, sivunumerot, logo yms.

Kustantajien julkaisulupasivustoja

Lisätietoa tekijänoikeuksista

Tietoa erityyppisten teosten tekijänoikeuksista löytyy esimerkiksi seuraavilta sivustoilta:

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback