Skip to Main Content

Tiedonhankintataitojen koulutus: Tiedonhankintataidot opetusohjelmassa

Opetusohjelmaan kuuluva tiedonhankintataitojen opetus

Tiedonhankinta osana opintoja ja työelämää

Kyky paikallistaa, hakea ja käyttää tietoa on yksi yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta valmistuvalta vaadittavista osaamisista. Tiedonhankintataidot auttavat sinua etenemään opinnoissasi, ja pääset syventämään ja kehittämään osaamistasi opintojesi eri vaiheissa. Tiedonhankintataitojen koulutukset on suunniteltu niin, että ne tukevat sinua sekä opinnoissasi että myöhemmin työelämän erilaisissa tiedontarpeissa.

Tiedonhankintataitojen koulutukset on integroitu osaksi muita opintoja. Tiedonhankintataitojen opetus toteutetaan lähi- tai etäopetuksena tai verkkokurssilla. Toimi saamiesi ohjeiden mukaisesti.

Lue lisää koulutuksista oman kampuksesi kohdalta.

Opetusohjelmaan kuuluva tiedonhankintataitojen opetus - aikataulutiedot

Yliopiston opetus

TAMKin opetus

Työpajat korkeakouluyhteisön opiskelijoille

Tiedonhankintataitojen osaamistavoitteet ja opetussisällöt yliopistossa

Tiedonhankintataitojen opetus on integroitu osaksi kursseja opintojen eri vaiheissa.

Ensimmäisen vuoden opiskelijat

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kirjaston palvelut, osaa paikallistaa opinnoissaan tarvitsemansa aineistot ja hakea niistä tietoa.

Opetussisällöt

 • Kirjaston aineistot opiskelun tukena, etäkäyttö
 • Tiedonhankinnan perusteet
 • Eettinen tiedonkäyttö ja viitteidenhallinnan perusteet
 • Avoin tiede käsitteenä
 • Informaatiolukutaito ja tiedonhankintataidot opiskelutaitona

Kandivaiheen opiskelijat

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa oman alansa tieteelliset/ammatilliset tiedonlähteet ja osaa hakea niistä tietoa suunnitelmallisesti. ​ Opiskelija osaa arvioida ja käyttää tiedonlähteitä osana opinnäytetyötä. ​

Opetussisällöt

 • Tiedonhankintaprosessin ymmärtäminen, tiedonhankintasuunnitelma
 • Oman tieteenalan keskeisimmät kotimaiset ja kansainväliset tiedonlähteet
 • Tiedonhaun tekniikat ja strategiat
 • Hakutulosten arviointi
 • Avoimet aineistot opinnäytetyön osana (valikoidut alat)
 • Hyvän tieteellisen käytännön perusteet ja vastuullinen työskentely

Maisterivaiheen opiskelijat

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa nimetä oman alansa keskeiset tiedonlähteet ja hakea niistä systemaattisesti tietoa omasta aiheestaan. ​ Opiskelija osaa arvioida kriittisesti löytämäänsä tietoa ja käyttää sitä eettisesti opinnäytetyöskentelyssä.

Opetussisällöt

 • Systemaattinen tiedonhankinta opinnäytevaiheessa: oman aiheen jäsentäminen, hakustrategian soveltaminen, hakupäiväkirjan käyttäminen, kirjallisuuskatsaus
 • Oman tieteenalan erityistiedonlähteet
 • Tiedonlähteiden arviointi, viittausketjujen seuraaminen
 • Tiedon eettinen käyttö opinnäytetyössä
 • Avoimen julkaisemisen hyödyt opinnoissa, aineistonhallinta

Tiedonhankintataitojen opetus kv-opiskelijoille

Kirjasto opettaa tiedonhankintataitoja myös englanniksi.

Kansainvälisissä kandiohjelmissa aloittavat opiskelijat suorittavat samat sisällöt kuin suomenkieliset opiskelijat (ensimmäisen vuoden opiskelijat, kandivaiheen opiskelijat). Lisäksi kv-maisteriohjelmiin saapuvien johdanto-kurssiin sisältyy 2h tiedonhankintataitojen opetusta, jossa käydään läpi mm. kirjaston palvelut, tiedonhaun perusteet, tiedon eettinen käyttö ja avoin tiede.

Maisteri- ja diplomityövaiheessa sisällöt ovat samat kuin suomenkielisessä opetuksessa.

Kuvituskuva

Kuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto

Tiedonhankintataitojen osaamistavoitteet ja opetussisällöt TAMKissa

Tiedonhankintataidot ovat keskeinen osa korkeakouluyhteisön yhteisiä osaamistavoitteita, ja ne on integroitu TAMKin opintojaksoihin. Tampereen yliopiston kirjasto tarjoaa TAMKin opiskelijoille  tiedonhankintataitojen opetusta opintojen aikana kolmessa kohdassa.

Tiedonhankintataidot opintojen alussa

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kirjaston tarjoamat tietoaineistot, löytää opinnoissaan tarvitsemansa aineistot ja palvelut ja osaa käyttää niitä eettisiä opiskelukäytäntöjä noudattaen.

Opetussisällöt

 • Kirjaston tietoaineistot ja palvelut, etäkäyttö
 • Tiedonhankintataidot opiskelutaitona mm. hakutekniikat
 • Eettinen tiedonkäyttö korkeakouluopinnoissa
 • Tieteen avoimuus, avoin tiede käsitteenä

Suunnitelmallinen tiedonhankinta ammatillisissa opinnoissa

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa oman alansa ammatilliset ja tieteelliset tiedonlähteet, ja osaa hakea niistä tietoa suunnitelmallisesti. Opiskelija osaa arvioida ja käyttää tiedonlähteitä hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen.

Opetussisällöt

 • Valikoidut oman koulutusalan kotimaiset ja kansainväliset tiedonlähteet
 • Tiedonhankintaprosessin ymmärtäminen, tiedonhaun suunnittelu
 • Aiheenmukaisen tiedonhaun tekniikat ja strategiat
 • Hakutulosten osuvuuden ja lähteiden luotettavuuden arviointi
 • Avoimet julkaisut tiedonhaussa
 • Viittauskäytännöt osana hyvää tieteellistä käytäntöä

Tiedonhankinta opinnäytevaiheessa

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa nimetä oman alansa keskeisiä tiedonlähteitä ja hakea niistä systemaattisesti tietoa omasta aiheestaan. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti löytämäänsä tietoa ja käyttää sitä eettisesti opinnäytetyöskentelyssä ja hyödyntää näitä taitoja myös opiskelun jälkeen työelämässä. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää tiedonhankintakäytäntöjään. Opiskelija näkee oman toimintansa osana avoimen tieteen kehystä.

Opetussisällöt

 • Systemaattinen tiedonhankinta: oman aiheen jäsentäminen, hakustrategian tekeminen
 • Oman koulutusalan keskeisten kotimaisten ja kansainvälisten tiedonlähteiden käyttäminen
 • Tiedonlähteiden arviointi
 • Eettinen tiedonkäyttö työskentelytaitona
 • Avoimen julkaisemisen hyödyt opinnoissa, aineistonhallinta

YAMK ja TAOK

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa nimetä oman alansa keskeisiä tiedonlähteitä ja hakea niistä suunnitelmallisesti tietoa omasta aiheestaan. Opiskelija osaa arvioida kriittisesti löytämäänsä tietoa ja käyttää sitä eettisesti opinnäytetyöskentelyssä ja hyödyntää näitä taitoja myös opiskelun jälkeen työelämässä. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää tiedonhankintakäytäntöjään. Opiskelija näkee oman toimintansa osana avoimen tieteen kehystä.

Opetussisällöt

 • Suunnitelmallinen tiedonhankinta: oman aiheen jäsentäminen, hakustrategian tekeminen, tiedonhaun dokumentointi
 • Oman koulutusalan keskeisten kotimaisten ja kansainvälisten tiedonlähteiden käyttäminen
 • Tiedonlähteiden arviointi
 • Hyvä tieteellinen käytäntö ja vastuullinen työskentely opinnoissa ja työelämässä
 • Avoimen julkaisemisen hyödyt opinnoissa, aineistonhallinta​

Tiedonhankintataitojen opetuksiin tai muihin kirjaston koulutuksiin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä palveluosoitteisiimme.

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback