Skip to Main Content

Kansalaistiede: Mitä kansalaistiede on?

Kysy kansalaistieteestä kirjastosta

Kansalaistieteestä yleisesti: oa@tuni.fi

Tutkimusaineistojen hallinta, aineistonhallintasuunnitelma: researchdata@tuni.fi

Kansalaistiede - mitä se on?

undefinedKansalaistiede on tärkeä osa avointa tiedettä. Kansalaistiede-termillä (citizen science) kuvataan osin tai kokonaan maallikoiden tekemää tieteellistä tutkimusta. Kansalaistieteen keinoja on hyödynnetty erityisesti luonnontieteellisessä ja teknistieteellisessä tutkimuksessa.  Käytännön esimerkkejä kansalaisten tekemästä tutkimuksesta ovat lintubongaus ja arkeologisiin kaivauksiin osallistuminen.

Kansalaistieteessä on kyse myös yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta, jota käydään tutkimusprosessin eri vaiheissa. Yliopistolaki(2009/558) velvoittaa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen seuraavasti: "Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee tarjota mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta".

Ammattikorkeakoululaki (2014/932) muistuttaa myös yhteistyöstä toimintaympäristön kanssa: "Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään suorittaessaan olla erityisesti omalla alueellaan yhteistyössä elinkeino- ja muun työelämän kanssa..." Ks. myös Avoimen tieteen suositus sekä tarkistuslista tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyössä tehtävään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (Tieteellisten seurain valtuuskunta, 2022).

Monikansallinen ja monitieteinen projekti Citizen Science Track selvittää, miten ihmiset osallistuvat tieteen tekemiseen ja miten osallistumista voidaan edesauttaa.

Lue lisää:

Englanninkielinen esitys kansalaistieteestä

Tampereen korkeakouluyhteisö ja kansalaistiede

undefined

Tampereen korkeakouluyhteisön avoimen tieteen ja tutkimuksen linjaus (pdf) nostaa esille kansalaistieteen seuraavasti:

"Tieteen avoimuutta on lisäksi tutkijoiden toiminta asiantuntijoina ja yhteiskunnallisina keskustelijoina sekä varsinaiseen tiedeyhteisöön kuulumattomien henkilöiden osallistaminen tutkimuksen prosesseihin (kansalaistiede)."

Kansalaistieteen kymmenen periaatetta

Eurooppalainen kansalaistieteen järjestö (European Citizen Science Association) on kehittänyt kansalaistieteen periaatteet.

  1. Kansalaistiedehankkeet osallistavat aloitteellisesti kansalaisia uutta tietoa tai ymmärrystä tuottavaan tieteelliseen toimintaan.
  2. Kansalaistiedehankkeilla on aidosti tieteellinen tavoite.
  3. Sekä ammattitutkijat että kansalaistutkijat hyötyvät osallistumisestaan.
  4. Kansalaistutkijat voivat halutessaan osallistua useisiin tutkimusprosessin vaiheisiin.
  5. Kansalaistutkijat saavat palautetta osallistumisestaan.
  6. Kansalaistiede on tutkimussuuntaus muiden joukossa.  Siihen liittyy rajoituksia ja oletuksia, jotka tulee huomioida ja hallita.
  7. Kansalaistiedehankkeiden aineistot, aineistojen kuvailutiedot ja tutkimustulokset julkaistaan avoimen saatavuuden periaatteiden mukaisesti aina kun mahdollista.
  8. Kansalaisosallistujille annetaan tunnustus projektin tuloksissa ja julkaisuissa.
  9. Kansalaistiedetoimenpiteitä arvioidaan niiden tieteellisen annin, aineiston laadun, osallistumiskokemuksen ja laajemman yhteiskunnallisen tai poliittisen vaikuttavuuden perusteella.
  10. Kansalaistiedehankkeiden johtaja huomioivat lailliset ja eettiset näkökohdat liittyen tekijänoikeuksiin, immateriaaliseen omaisuuteen, aineistonjakosopimukseen, luottamuksellisuuteen, nimeämiseen ja kaikkien toimijoiden ympäristövaikutuksiin.

undefined

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback