Skip to Main Content

Hallintotieteet: Lainsäädäntö

Juridiset lähteet

Oikeuslähteet on Suomessa perinteisesti jaettu kolmeen luokkaan: vahvasti velvoittaviin, heikosti velvoittaviin ja sallittuihin oikeuslähteisiin. Tästä kolmijaosta voidaan muodostaa myös oikeuslähteiden välinen hierarkia, jossa ensisijaisia ovat vahvasti velvoittavat oikeuslähteet eli laki ja maan tapa. Näiden alapuolella ovat heikosti velvoittavat oikeuslähteet eli lain esityöt ja oikeuskäytäntö ja alimpana sallitut oikeuslähteet kuten oikeuskirjallisuus.

Lisätietoa:

Säädökset verkossa

Lainvalmistelu verkossa

Lainsäädäntöä valmistellaan ministeriöissä joko virkatyönä tai valmisteluelimen toimesta. Valmisteluelimiä ovat esimerkiksi työryhmät, toimikunnat ja komiteat. Uudemmista lainsäädäntöhankkeista on hyvin tietoa verkossa. Valtioneuvoston sivustolla julkaistaan tietoa valmisteilla olevista lainsäädäntöhankkeista: Säädösvalmistelu ja kehittämishankkeet valtioneuvostossa.

Finlex-sivuston oppaat lain valmistelusta:

Säädösvalmistelu valtioneuvostossa

Esityöt Edilex-palvelussa

Hallituksen esitykset verkossa:

  • Finlex vuodesta 1992
  • Edilex lähes kaikki vuodesta 1991, v. 1919-1990 valikoiden
  • SuomenLaki.com, vuodesta 1973, valikoima 1919-1972
  • Eduskunnan sivuilta vuodesta 1980, myös ruotsiksi

Oppaita ja ohjeita oikeudellisen tiedon hakijoille

Lainsäädäntö painettuna

Säädökset

1) Lainsäädäntö:

2) Valtiosopimukset

Lainvalmistelu painettu aineisto

Kun haluaa tutkia vanhempia lainsääntöhankkeita, on usein välttämätöntä käyttää myös painettuja lähteitä. Kirjaston kokoelmissa on lainvalmisteluhankkeisiin liittyviä julkaisuja, kuten komiteanmietintöjä ja työryhmäraportteja.

Hyödyllisiä linkkejä

Ulkomaiset oikeuslähteet

  • Kaikilla Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioilla on omat lakinsa ja oikeusjärjestelmänsä. Jäsenvaltion lainsäädäntöön voi kuulua sekä kansallisen tason lakeja (eli kansallista lainsäädäntöä, joka on voimassa koko jäsenvaltion alueella) että lakeja, jotka ovat voimassa vain tietyllä alueella tai kaupungissa.

Euroopan oikeusportaali

Logo

Email: library@tuni.fi
P. 0294 520 900

Kirjaston kotisivut | Library homepage
Andor

Palaute | Feedback