Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Tiedonhaun opas: Viitteidenhallinta

E-kirjoja tieteellisestä kirjoittamisesta

Viitteidenhallintaohjelmien ohjesivut

Tampereen yliopiston kirjasto tarjoaa koulutusta ja tukea RefWorksin ja Mendeleyn käytössä. Tutustu kirjaston helppokäyttöisiin oppaisiin tai osallistu koulutuksiin:

Koulutusten ajat ja paikat löydät kirjaston koulutusoppaasta.

Viitteen tallentaminen Andorista

Chicago Manual of Style

The Chicago Manual of Style Online tarjoaa ohjeistusta julkaisuprosesseihin, tyyliin ja kielioppiin sekä viittauskäytäntöihin. Sisältö jakautuu näiden mukaisesti kolmeen osaan. Tietokantaan voi kohdistaa hakuja ja se sisältää paljon hyperlinkkejä. Tietokannassa on Video tutorials -osio, josta saa vinkkejä oppaan käyttöön.

Mihin viitteidenhallintaohjelmia käytetään?

Viitteidenhallintaohjelmilla (reference management software / reference manager) saat kerättyä ja hallinnoitua helposti tutkimustyössä käyttämiesi lähteiden viitetietoja. Ohjelmissa voit esimerkiksi lajitella ja kansioida viitetietoja. Ohjelmiin on mahdollista myös tallentaa dokumentteja viitetietojen oheen.

Useimmista suurimpien kustantajien/palveluntarjoajien verkkolehtipalveluista on mahdollisuus siirtää viitetietoja suoraan tietokannasta viitteidenhallintaohjelmaan. Siirtotavat vaihtelevat sekä tietokantojen että ohjelmien välillä.

Viitteidenhallintaohjelmien avulla voit tehdä tallentamistasi viitetiedoista teksti- ja lähdeviitteitä omaan työhösi. Tunnetuimmat viitteidenhallintaohjelmat (esim. RefWorks ja Mendeley) tarjoavat Word-pluginit, joiden avulla voit tehdä viittaukset kätevästi suoraan Wordissa.

Viitteidenhallintaohjelmissa on tarjolla myös yhteistyötä ja verkostoitumista edistäviä toimintoja. Esimerkiksi RefWorksissa ja Mendeleyssä voit jakaa helposti viitetietoja muiden kanssa.

Viitteidenhallintaohjelmia on lukuisia erilaisia *. Tunnettuja ohjelmia ovat esimerkiksi:

  • RefWorks (maksuton korkeakouluyhteisön opiskelijoille ja henkilökunnalle)
  • Mendeley, Zotero, CiteULike, JabRef (maksuttomia **)
  • EndNote, Citavi, ProCite, RefManager (maksullisia **)

* Voit vertailla tunnetuimpien ohjelmien ominaisuuksia "Viitteidenhallintaohjelmien vertailu" -osiossa. Myös Wikipediasta löytyy kattava vertailusivu.
** Joistain ohjelmista on sekä maksuttomia että maksullisia versioita.

Plagiointi

Plagioinnilla tarkoitetaan jonkun toisen julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, artikkelin tai muun tekstin, tai sen osan, kuvallisen ilmaisun tai käännöksen esittämistä omana. --- Plagiointi voi olla lisäksi kaavion, ohjelmakoodin, visuaalisen, auditiivisen tai minkä tahansa muun teoksen luvatonta lainaamista. Plagiointia on sekä suora että mukaillen tehty kopiointi (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, s. 9).

Asianmukainen viittaustekniikka lähdeteoksiin on perusvaatimus yliopistotason opintosuorituksissa. Lisäksi tekijän on annettava oma panoksensa. Plagioinnin välttämisessä tärkeää on sekä lähteiden maininta että lainauksen merkitseminen.

Opintosuorituksissa yleisiä plagioinnin muotoja ovat esimerkiksi:

  • sitaatit tai sanatarkat lainaukset ilman, että tätä ei selkeästi tuoda esille
  • lähdetekstin vähäinen muuntelu, esimerkiksi muutaman sanan tai sanajärjestyksen muuttaminen
  • puutteet viittaustekniikassa
  • leikkaaminen ja liimaaminen
  • suora käännös alkuperäistekstistä ilman merkintää suorasta lainauksesta
  • sääntöjen vastainen yhteistyö

Olennaista siis on, että toisen tekstiä, kuvaa, ohjelmakoodia tai muuta teosta ei saa esittää omana. Lainauksen voi ilmaista esimerkiksi lainausmerkeillä tai kursiivilla, ja lähde on aina mainittava.

Myös internet-lähteitä käytettäessä on noudatettava samoja hyvää tieteellistä käytäntöä koskevia ohjeita. Internet-lähteistä merkitään lähdeluetteloon myös viittauspäivä.

Lähdetekstin kääntäminen sanasta sanaan tai vain hieman muunnellen toiselle kielelle voi myös olla plagiointia. Lähde on mainittava, vaikka teksti käännettäisiin toiselle kielelle.

Sääntöjen vastaisella yhteistyöllä tarkoitetaan sitä, että yhteistyössä tehty työ saadaan näyttämään siltä, kuin olisi tehty yksin tai ilman avustusta.

Lähteet:

Aalto-yliopiston opiskelua koskevat eettiset säännöt ja niiden rikkomusten käsittely [verkkoaineisto]. [viitattu 29.9.2015]. Saatavissa: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=1183861

Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012. Hyvä tieteellinen käytäntö ja loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012. Saatavissa: http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf

Viitteidenhallintaohjelmien vertailu

WWW

https://refworks.proquest.com/

Palveluntarjoaja

ProQuest

Maksullisuus / lisenssi

Lisensoitu yliopistojen opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön

Asennettavat ohjelmistot

- RefWorks-tili verkossa (refworks.proquest.com)

- viittausten tekemiseksi Wordissa asennettava Write-N-Cite -apuohjelma (Word-plugin, jonka asennus maksutonta)

Viitteiden siirtäminen

- tunnetuimpien palveluntarjojien tietokannoista mahdollista siirtää viitteitä suoraan RefWorksiin (RW Direct Export)

- viitteitä voi tuoda RefWorks-tilille esim. .ris- tai .bib-formaatissa

- RefWorks-tilillä viitetietoja voi tuoda lukuisista tietokannoista (esim. Library of Congressin kirjastoluettelo)

- RefWorks-tilillä viitetietojen oheen voi tallentaa dokumenttejä (esim. pdf)

Teksti- ja lähdeviitteiden teko

- erikseen asennettavalla Word-pluginilla (Write-N-Cite)

- RefWorks-tilillä olevaa viitteen ID-numeroa hyödyntäen (offline-käyttö)

- RefWorks-tilillä olevan Cite-toiminnon avulla

Käytettävissä olevien viittaustyylien määrä

+ 3000 (viittaustyylilista: http://www.refworks.com/content/products/output_style.asp)

Maksutonta tallennustilaa

5 GB (yliopistojen opiskelijoilla ja henkilökunnalla)

Libre Office yhteensopivuus

Ei

WWW

www.mendeley.com

Palveluntarjoaja

Elsevier

Maksullisuus / lisenssi

Ilmaisohjelma. Organisaatiot voivat lisensoida käyttöönsä maksullisen Mendeley Institutional Edition -version.

Asennettavat ohjelmistot

- Mendeley-tili verkossa (mendeley.com)

- Mendeley Desktop mahdollistaa viittausten tekemisen

- selaimen lisäosaksi asennettava Web Importer -työkalu viitetietojen suoraan siirtoon tietokannoista

- Mendeley Word/Libre Office Plugin (Mendeley Cite-O-Matic) asennettava viittausten tekemiseksi Wordissa/Libre Officessa

Viitteiden siirtäminen

- tunnetuimpien palveluntarjoajien tietokannoista mahdollista siirtää viitteitä selaimen Web Importerilla

- viitteitä voi tuoda Mendeley Desktopiin esim. .ris- tai .bib-formaatissa

- Mendeley Desktopiin voi siirtää dokumentteja (esim. pdf). Mendeley Desktop poimii viitetiedot dokumentista.

Teksti- ja lähdeviitteiden teko

- erikseen asennettavalla Word/Libre Office pluginilla (Mendeley Cite-O-Matic)

Käytettävissä olevien viittaustyylien määrä

+ 7500 (viittaustyylilista: http://citationstyles.org/styles/)

Maksutonta tallennustilaa

2 GB

Libre Office yhteensopivuus

Kyllä

WWW

www.zotero.org

Palveluntarjoaja

Zotero (project)

Maksullisuus / lisenssi

Vapaa ja avoin lähdekoodi

Asennettavat ohjelmistot

- Firefox-selaimen lisäosaksi asennettava Zotero for Firefox tai erillisohjelma Zotero Standalone, joka on Firefoxin lisäksi yhteensopiva Chromen ja Safarin kanssa

- Plugin for Word/Libre Office asennettava viittausten tekemiseen

Viitteiden siirtäminen

- viitteet siirretään tietokannoista suoraan asentamaasi Zotero-ohjelmaan (joko Zotero for Firefox tai Zotero Standalone)

- viitteitä voi tuoda Zoteroon esim. .ris- tai .bib-formaatissa

- ohjelmaan voi siirtää dokumentteja (esim. pdf). Zotero poimii viitetiedot dokumentista.

Teksti- ja lähdeviitteiden teko

- erikseen asennettavalla Word-/Libre Office pluginilla

Käytettävissä olevien viittaustyylien määrä

+ 7500 (viittaustyylilista: http://www.zotero.org/styles)

Maksutonta tallennustilaa

300 MB (https://www.zotero.org/support/storage)

Libre Office yhteensopivuus

Kyllä

WWW

EndNote Basic

Palveluntarjoaja

Thomson Reuters

Maksullisuus / lisenssi

EndNote Basic maksuton. Uusin maksullinen versio EndNote X8.

Asennettavat ohjelmistot

- EndNote-tili verkossa (www.myendnoteweb.com/)

- selaimeen voi asentaa pluginin/laajennoksen, jolla saa siirrettyä viitteitä suoraan tietokannoista EndNote-tilille (EndNote Online Plug-in for Internet Explorer / Endnote Online Extension for Firefox)

- viittausten tekemiseksi Wordissa asennettava Cite While You Write Plug-in

Viitteiden siirtäminen

- EndNote Online Plug-inilla saa siirrettyä viitteitä suoraan EndNote-tilille yhdeksästä eri tietokannasta.

- viitteitä voi tuoda EndNote-tilille .ris-formaatissa.

- EndNote-tilillä viitetietoja saa tuotua viidestä isosta tietokannasta (mm. Library of Congressin kirjastoluettelo)

Teksti- ja lähdeviitteiden teko

- erikseen asennettavalla Word-pluginilla (Cite While You Write Plug-in)

Käytettävissä olevien viittaustyylien määrä

21 (esim. APA, Chicago, Harvard, IEEE, Vancouver)

Maksutonta tallennustilaa

2 GB

Libre Office yhteensopivuus

Ei